Εξώδικο έστειλε ο Δήμος Ρόδου στην εταιρεία που διαχειρίζεται το Ηχος και Φως την απειλεί με έξωση!

Εξώδικο έστειλε ο Δήμος Ρόδου στην εταιρεία που ανέλαβε το έργο της αναβάθμισης του ανθόκηπου στην πλατεία  Ρίμινι με την οποία την καλεί  να εκτελέσει το έργο που έχει αναλάβει και να εξοφλήσει όλες τις οικονομικές της υποχρεώσεις. Διαφορετικά  θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για έξωση του αναδόχου ενώ θα καταπέσει και η εγγυητική επιστολή που έχει καταβάλλει.

Αφορμή για τη δυσμενή αυτή εξέλιξη αποτελεί η πρόσκληση για την παρουσίαση του έργου που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Plaza.

 «Σας παραπέμπουμε και πάλι με κάθε αυστηρότητα στο περιεχόμενο, τόσο των πραγματικών και νομικών περιστατικών της αιτιολογίας,όσο και των επιτασσόμενων του διατακτικού της υπ. αρ. 239/04-05-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, η οποία σας κοινοποιήθηκε στις 08-05-2020, ως «ειδοποίηση προς συμμόρφωση, με όσα και στη καταληκτική ημερομηνία και εξάλλου Συμβατική Προθεσμία προς καταγγελία και έξωση, την 24η Ιουλίου 2020, που αυτή ορίζει, προς ολοσχερή εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεών σας, και πλήρη εκτέλεση όλων των οφειλόμενων εργασιών», εκτελούμενων διαφορετικά σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τον νόμο των μέτρων καταγγελίας, κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής κλπ, και με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος του Δήμου Ρόδου», επισημαίνεται μεταξύ άλλων στο κείμενο του εξωδίκου.

 «Ζητούμε να   τηρηθούν  απαρέγκλιτα την καταληκτική (και καταλυτική εξάλλου)προθεσμία συμμόρφωσης,σε όλες τις υποχρεώσεις , μέχρι24-07-2020,με την εντεύθεν υποχρέωση  από 25-07-2020, η υπηρεσία που αναλάβατε να παρέχετενα είναι σε πλήρη λειτουργία, δεχόμενη κανονικά και εξυπηρετώντας πλήρως τους επισκέπτες, που τόσο η Ρόδοςέχει ανάγκη εφέτος τον Ιούλιο του 2020, δια την εργασία/απασχόληση, δια την οικονομία και την κοινωνία, έστω και τόσο ανεπίτρεπτα καθυστερημένα, αντί από την 31η Δεκεμβρίου 2018, ημερομηνία που με καταλυτική προϋπόθεση και με σαφέστατη δέσμευσή σας, αναλάβετέ απροφάσιστα να τηρήσετε, προξενώντας στην τοπική αγορά ανυπολόγιστη ζημία, με την απουσία της δεσμευτικής από εσάς παρουσίας στον χώρο πέριξ της Νέας Αγοράς, πελατείας/επισκεπτών, όπως ο Δήμος Ρόδου υπολόγισε/έταξε ως προϋπόθεση στην σχετική Διακήρυξή του», αναφέρεται από τη δημοτική αρχή.

 Το εξώδικο αναφέρει  τα ακόλουθα:

 ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

(με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος)

\Του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ», που εδρεύει στη Ρόδο, πλατεία Ελευθερίας 01, ΑΦΜ 997561152, ΔΟΥ Ρόδου 7542, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο Ρόδου ΑντώνιοΚαμπουράκη του Βασιλείου, που κατοικοεδρεύει στη Ρόδο,πλατεία Ελευθερίας 01.

 

Προς

 

Την ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ΗΧΟΣ & ΦΩΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο«ΗΧΟΣ & ΦΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στη Ρόδο, οδός Ι.Δενδρινού 54, με ΑΦΜ 800932259 ΔΟΥ Ρόδου, και που εκπροσωπείται νόμιμα.

 

———————————–

 

Με εξαιρετικά δυσάρεστη έκπληξη, ως προς την καταφώρως δημοσίως εκδηλούμενη παραβίαση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, του δημοσίου συμφέροντος και της καλής πίστης, από τις οποίες οφείλουν να διέπονται κατά την εκτέλεση οι δημόσιες συμβάσεις, ενημερωθήκαμε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για δημόσια ανοικτή πρόσκληση της εταιρείας σας, προκειμένου μέσω συνεργατών σας «μελετητών και συντελεστών», να υπάρξει ενημέρωση για τις εργολαβικές προθέσεις σας αναφορικά, με τη δημόσια σύμβαση που αναλάβατε, δυνάμει της υπ. αρ. αρ. πρωτ. 02/8139/24-01-2013 Διακήρυξης, και της επ’ αυτήςαπό 28-02-2018 Σύμβασης Παραχώρησης, της χρήσης και εκμετάλλευσης, του οπτικοακουστικού θεάματος, στον δημοτικό ανθόκηπο πλατείας Ρίμινι Ρόδου», επιδεικνύοντας και παριστάμενης έτσι δημοσίως εικόνας επιτυχούς, εμπρόθεσμης και κανονικής εκτέλεσης και προόδου της ως άνω Σύμβασης.

Υποχρεούμενοι μετά ταύτα, να σας επισημάνουμε τα αυτά, που και προσφάτως με ιδιαίτερο έγγραφο, επί του αυτού ζητήματος, ο Δήμος Ρόδου υπέδειξε τη προσοχή σας,

σας παραπέμπουμε και πάλι με κάθε αυστηρότητα στο περιεχόμενο, τόσο των πραγματικών και νομικών περιστατικών της αιτιολογίας,όσο και των επιτασσόμενων του διατακτικού της υπ. αρ. 239/04-05-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, η οποία σας κοινοποιήθηκε στις 08-05-2020, ως «ειδοποίηση προς συμμόρφωση, με όσα και στη καταληκτική ημερομηνία και εξάλλου Συμβατική Προθεσμία προς καταγγελία και έξωση, την 24η Ιουλίου 2020, που αυτή ορίζει, προς ολοσχερή εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεών σας, και πλήρη εκτέλεση όλων των οφειλόμενων εργασιών», εκτελούμενων διαφορετικά σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τον νόμο των μέτρων καταγγελίας, κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής κλπ, και με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος του Δήμου Ρόδου.

Περαιτέρω και με βάση τα προαναφερόμενα σας ενημερώνουμε ότι:

01)Η Πρόσκληση «ανοικτής συνάντησης» της 13-07-2020, για ενημέρωση επί των προθέσεων σας, ως η Σύμβαση να βρίσκεται σε συμβατότητα με τη νομιμότητα και τη κανονικότητα και ως να δικαιολογείται η επίδειξη των μελλοντικών αποτελεσμάτων της, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τους κατά τη Διακήρυξη και τους εγκεκριμένους από το Ελεγκτικό Συνέδριο ισχύοντες όρους της Σύμβασης, καθώς επίσης με τα ως άνω επιτασσόμενα, σύμφωνα με την υπ. αρ. 239/04-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,η οποία μάλιστα ελήφθη εξαντλώντας κάθε περιθώριο κατανόησης και ανοχής, προκειμένου με κλήση συμμόρφωσης προ της λήψης μέτρων,

να υπάρξει επιτέλους ολοκλήρωση των οικονομικών και τεχνικών παραμέτρων της Σύμβασης, που βρίσκεσθε σε υπερημερία, με μοναδικό και αδιαπραγμάτευτο σκοπό, τη πλήρη, άριστη και κανονική λειτουργία του οπτικοακουστικού θεάματος Ήχος & Φως,έως το αργότερον την 25η Ιουλίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Σάββατο.

02) Ειδικά εφέτος, σε μια πασίδηλα εξαιρετικά κρίσιμη τουριστική περίοδο/σεζόν για την Ρόδο, κατά την οποία η εργασία και γενικά η ενασχόληση στο τόπο μας είναι το βασικό διακύβευμα, επί των οποίων κάθε υποδομή που μπορεί να συμβάλλει στην επανεκκίνηση της εμπορικής και οικονομικής δραστηριότητας, είναι«η ουκ εκ των άνευ» προϋπόθεση, είναι πρόδηλο, ότι οποιαδήποτε παράβλεψη, της ως άνω καταληκτικής προθεσμίας της 24-07-2020, συνιστά πλέον,όχι μόνο κατάφωρη παραβίαση της νομιμότητας,

αλλά και επί της ουσίας η παρουσίαση «προθέσεων», προς συγκάλυψη υπερημεριών, συνιστά εξ αντικειμένου προκλητική υποτίμηση και εν τοις πράγμασι μειοδοσία των ροδιακών συμφερόντων, που ο Δήμος Ρόδου αντίθετα με αποφασιστικότητα υπηρετεί, καθώς σύμφωνα με τους όρους, που κατά τη Διακήρυξηυποβλήθηκε η προσφορά σας, έγινε αυτή δεκτή, και συνήφθη η Σύμβαση, κατά τη τήρηση δηλαδή του προταθέντος από εσάς και συμβασιοποιηθέντος χρονοδιαγράμματος εργασιών,

και οφείλατε να είχατε ήδη πλήρως και άριστα αποπερατώσει αυτές, και από 01-01-2019 οι υπηρεσίες του ο Ήχος& Φως να είναι σε πλήρη διάθεση,υποδειγματικής λειτουργίας.

Συνεπώς σύμφωνα με τα παραπάνω υπενθυμίζεται με κάθε αυστηρότητα, ότι έχοντας σε γνώση σας παραβιάσει το μέχρι 31-12-2018 χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών,ακόμη μάλιστα και με τις τρεις (3) παράνομες παρατάσεις, που στο παρελθόν παρανόμως λάβατε,

Καλείστε    Α π ρ ο φ ά σ ι σ τ α

 -Να τηρήσετε απαρέγκλιτα την καταληκτική (και καταλυτική εξάλλου)προθεσμία συμμόρφωσης,σεόλες τις υποχρεώσεις σας, μέχρι24-07-2020,με την εντεύθεν υποχρέωση σας από 25-07-2020, η υπηρεσία πουαναλάβατε να παρέχετενα είναι σε πλήρη λειτουργία, δεχόμενη κανονικά και εξυπηρετώντας πλήρως τους επισκέπτες, που τόσο η Ρόδοςέχει ανάγκη εφέτος τον Ιούλιο του 2020, δια την εργασία/απασχόληση, δια την οικονομία και την κοινωνία, έστω και τόσο ανεπίτρεπτα καθυστερημένα, αντί από την 31η Δεκεμβρίου 2018, ημερομηνία που με καταλυτική προϋπόθεση και με σαφέστατη δέσμευσή σας, αναλάβετέ απροφάσιστα να τηρήσετε, προξενώντας στην τοπική αγορά ανυπολόγιστη ζημία, με την απουσία της δεσμευτικής από εσάς παρουσίας στον χώρο πέριξ της Νέας Αγοράς, πελατείας/επισκεπτών, όπως ο Δήμος Ρόδου υπολόγισε/έταξε ως προϋπόθεση στην σχετική Διακήρυξή του,

επιφυλασσόμενοι διαφορετικά κάθε δικαιώματος, σε εκτέλεση της ως άνωτην υπ. αρ. 239/04-05-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, και κάθε άλλης.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει τηπαρούσα, προς τηνανώνυμη εταιρεία ειδικούσκοπού, με την επωνυμία «ΗΧΟΣ & ΦΩΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», και με τον διακριτικό τίτλο«ΗΧΟΣ & ΦΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στη Ρόδο, οδός Ι.Δενδρινού 54, προς γνώση και τις νόμιμες συνέπειες, με αντιγραφή στη σχετική έκθεση επίδοσης.

Ρόδος, 10 Ιουλίου 2020

Ο έμμισθος νομικός σύμβουλος

και    πληρεξούσιος δικηγόρος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *