FEATUREDΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑΚΥΚΛΑΔΕΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΡΟΔΟΣΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ειδήσεις… από το παρελθόν

ράφει ο Αντώνης Βενέτης

Παρελαύνουν στις δημοσιευόμενες «ειδήσεις», ένας Έλληνας, ο οποίος υπήρξε υψηλόβαθμο στέλεχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που πεθαίνει στη γενέθλια πόλη της Πρέβεζας.

Στην Πετρούπολη της Τσαρικής Ρωσίας πεθαίνει ένας Έλληνας, ο οποίος υπήρξε καθηγητής στην αυτοκρατορική σχολή των ανατολικών σπουδών. Στην Αθήνα, πεθαίνει ο κορυφαίος νομικός του 19ου αιώνα στην Ελλάδα και καθηγητής της πολιτικής οικονομίας, Β. Οικονομίδης. Επίσης, στην Αθήνα, το 1898, πεθαίνει ένας από τους ελάχιστους επιζώντες ακόμη μαχητές του 1821.
Ακολουθεί ένα καυστικό σχόλιο για τη διαχρονική κυριαρχία της ελληνικής γραφειοκρατίας. Την ίδια χρονιά, επισκέπτεται την Ελλάδα ο μετέπειτα νομπελίστας συγγραφέας, ο Γάλλος Ανατόλ Φρανς (+1924), ο οποίος, σοσιαλιστικών πεποιθήσεων, έγραψε στο βιβλίο του: «Οι θεοί διψούν» για τη Γαλλική Επανάσταση: «Η δημοκρατία απογυμνώνοντας τους πλούσιους, έπαιρνε το ψωμί των φτωχών από το στόμα».
Ακόμα και ο αυτοκράτορας της Αυστροουγγαρίας Φραγκίσκος Ιωσήφ, παρασημοφορεί έναν βαθύπλουτο Έλληνα της Τεργέστης.

Η Τεργεσταία εφημερίδα ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, από την οποίαν αλιεύσαμε όλες τις δημοσιευόμενες «ειδήσεις», αναδημοσιεύει από την εφημερίδα «Ακρόπολις», την νεκρολογία για την εκδημία του εκδότη της, Αλέξανδρου Βυζάντιου.
Ο Γκαμπριέλλε Ντ’ Ανούτσιο (+1938), ένας ιδιόρρυθμος, εκκεντρικός, μεγαλόστομος και πομπώδης Ιταλός συγγραφέας, ο οποίος υπήρξε εραστής της μεγάλης Ιταλίδας ηθοποιού, Ελεονώρα Ντούζε, επισκέπτεται την Αθήνα. Ο αναφερόμενος στην «είδηση», Δ. Βικέλας, λόγιος, υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος της Δ.Ο.Ε. Τέλος, πεθαίνει στην Αθήνα, ένας διακεκριμένος καθηγητής της Ιατρικής, παιδίατρος και διευθυντής του Βρεφοκομείου Αθηνών.

Οι ειδήσεις
ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 6/17 Φεβρουαρίου 1894 –
 Εν Πρεβέζη απεβίωσεν υπερεβδομηκοντούτης ο Γεώργιος Κονεμένος. Ηπειρώτης το γένος διακριθείς εν τη υπηρεσία της Πύλης. Εχρημάτισεν αλληλοδιαδόχως ηγεμών της Σάμου, επιτετραμμένος εν Αθήναις και εν Πετρουπόλει. […]

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ 4/16 Ιουνίου 1894 – Επιστέλουσιν εκ Πετρουπόλεως: Τη 20η Μαΐου απεβίωσε ενταύθα λόγιος γέρων Έλλην, ο Αλέξανδρος Φαρδής, λείψανον της χρηστής παλαιάς γενεάς, διδάξας έτη 16 την τουρκικήν φιλολογίαν εν τη Αυτοκρατορική σχολή των ανατολικών σπουδών, μετά δε τον θάνατον του ανεπιλήστου αρχιμαδρίτου Νεοφύτου του Παγίδα και την νεωτέραν ελληνικήν φιλολογίαν εν αυτή τη σχολή. Ο θάνατος του μακαριστού Φαρδή, αιφνιδίως επελθών, προυξένησε μεγάλην λύπην μεταξύ των εν Πετρουπόλει φίλων του, ομογενών και Ρώσων∙ […] Η κηδεία του ήτο μεγαλοπρεπής […] Οδηγήθη δε εις την λαύραν του Αγίου Αλεξάνδρου Νέφσκη και ετάφη εκεί∙ […] Ετελέσθη εκεί λειτουργία ανάμεικτος ελληνιστί και σλαβιστί και παράκλησις ης προεξήρχεν ο αντιπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχίου εν Ρωσσία, ο λόγιος και αξιοπρεπής αρχιμανδρίτης Ιάκωβος ο Βατοπεδινός και ο σεβάσμιος αρχιμανδρίτης και πρωτοσύγκελος Χρύσανθος Ακριβός. […] Το εγκώμιόν του έπλεξεν ο κ. Δ. Παπαδόπουλος- Κεραμεύς και ο φοιτητής της Θεολογικής σχολής κ. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 11/23 Ιουνίου 1894 – Και έτερος των επιφανών ανδρών, ους παρήγαγεν η επί ‘Οθωνος γενεά, κατήλθε πλήρης ημερών εις τον τάφον. Ο Βασίλειος Οικονομίδης, γεννηθείς κατά το 1814 εν Βυτίνη της Γορτυνίας, επέμφθη υπό της Κυβερνήσεως ως υπότροφος εις Μόναχον της Βαυαρίας ένθα σπουδάσας επί επταετίαν, ανηγορεύθη διδάκτωρ της νομικής και φιλολογίας. Εν Ελλάδι διωρίσθη καθηγητής της πολιτικής δικονομίας εν τω Πανεπιστημίω, […]

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 1/13 Μαρτίου 1897 – Απεβίωσεν υπερενενηκοντούτης ο μόνος επιζών Αθηναίος αγωνιστής Δημήτριος Καλλιφρονάς, συμμετασχών της πολιορκίας της Ακροπόλεως και πολεμήσας υπό τον Φαβιέρον. Μετά την ανίδρυσην του βασιλείου, εξελέχθη πρώτος δήμαρχος Αθηνών. […]

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 20/2 Δεκεμβρίου 1898 – Η ελληνική γραφειοκρατία εκδηλούται αστειότατα και εν τοις ελαχίστοις επεισοδίοις. Αι προ τινών εβδομάδων βροχαί έβλαψαν το Μουσείον της Ολυμπίας, όπερ ανήγειρεν ο κ. Συγγρός, εγράφη δ’ ότι διέτρεχε κίνδυνον και το κάλλιστον της αρχαιότητος κειμήλιον, ο Ερμής του Πραξιτέλους. Πάραυτα έγγραφα επί εγγράφων και επιτροπαί επί επιτροπών. Επιτέλους απεδείχθη ότι διερράγησαν κέραμοι τινές και εισέρρεεν όμβριον ύδωρ. Αντί τόσου πατάγου δεν ήτο ευκολότερον να δοθώσιν ολίγα εκατοντάδραχμα εις χείρας ενός τίμιου ανθρώπου και να επιδιορθώσιν αι βλάβαι εντός 24 ωρών;

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 2/14 Οκτωβρίου 1898 – Εν Αθήναις, 27/9 Οκτωβρίου. Διατρίβει ενταύθα ο Γάλλος ακαδημαϊκός Ανατόλιος Φρανς, γενόμενος δεκτός μετά συμπαθείας και τιμής υπό του κόσμου των λογίων εκφραζόμενος δε μετ’ έρωτος περί της Ελλάδος.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, ΑΥΣΤΡΟΟΥΓΓΑΡΙΑ 13/25 Νοεμβρίου 1898. Η Α.Μ. ο αυτοκράτωρ απένειμεν εις τον εν Τεργέστη διαπρεπή ομογενή Ιωάννη Οικονόμου το παράσημον του Σιδηρού Στέμματος. Ο κ. Οικονόμου μέγας βιομήχανος, πορίζων δια του ατμόμυλου του και δια των άλλων εργοστασίων, άτινα διευθύνει, έντιμον εργασίαν εις χιλιάδας οικογενειών, ήτον εκ πάσης απόψεως άξιος της επιζήλου διακρίσεως, ήτις αντανακλά επί όλης της ελληνικής παροικίας της Τεργέστης.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 8/20 Ιανουαρίου 1899 – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ (άρθρον της «Ακροπόλεως»). Εις το μεσουράνημα της δυνάμεως και της λάμψεως του έδυσεν ο από καταβολής του Βασιλείου της Ελλάδος φωτεινότερος πολιτικός νους ολοκλήρου του ελληνισμού ο Αλεξ. Βυζάντιος.
Σπανίως μεταξύ των λαών της Δύσεως απλούς δημοσιογράφος έφθασε ν’ αποκτήση τοιούτο κύρος επί ολοκλήρου εθνικής γνώμης όσον αυτός ο φύσει μετριόφρων και αθόρυβος και φυγόδοξος, ο εκεί μακράν εις τον μυχόν του Αδριατικού στήσας προς τριών δεκαετηρίδων και πλέον το δημοσιογραφικόν του γραφείον, κατέστη η περιφανεστέρα πολιτική του έθνους μορφή, εκυβέρνα δ’ εκείθεν τας γνώμας των Ελλήνων των ανά τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος διεσπαρμένων. Η εφημερίς του (ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ) ωνομάζετο υπό πολλών Ευαγγέλιον. […]

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 29/10 Φεβρουαρίου 1899 – Εις την διαπρεπή μυθιστοριογράφον κ. Δ’ Ανούτσιο παρετέθη υπό του κ. Βικέλα γεύμα εις ο παρεκάθησε και ο υπουργός της δικαιοσύνης.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 19/31 Μαρτίου 1899 – Ετελεύτησεν ο διαπρεπής καθηγητής και διευθυντής του Βρεφοκομείου Αναστάσιος Ζίνης, ο μέγας των βρεφών ιατρός, ο σωτήρ και αγαθός δαίμων ολοκλήρου του Πανελληνίου παιδικού κόσμου. Και ως επιστήμων και ως άνθρωπος ην αληθής τελειότης. Όλαι αι ξέναι ιατρικαί εταιρίαι ετίμησαν αυτόν κατά καιρούς,… είναι ο ιδρυτής του ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ, όπερ ανήγαγε εις αρίστης τάξεως Εκθετοτροφείον μεθ’ όλας τας αρχικώς γλίσχας παροχάς.