Η εισήγηση για τα δημοτικά τέλη που κατατέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου

Στην σχετική εισήγηση που  έχει κατατεθεί για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο σήμερα αναφέρονται για τη μείωση των δημοτικών τελών τα ακόλουθα:

Με το άρθρο 25, παρ.11, του Ν.1828/89, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθ.21 & 22, του Β.∆. 24-9/20-10-58 (ΦΕΚ Α171), και του άρθ. 04, του Ν.1080/80, (ΦΕΚ Α 246), ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται µε απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.25/75 (ΦΕΚ Α74), όπως τροποποιήθηκαν µε το Ν.429/76(ΦΕΚ Α 235),και του άρθ. 05, του Ν.1080/80.

Σύμφωνα µε την παρ. 01, του άρθρου 01, του Ν.25/1975, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 01, του άρθρου 185, του Ν.4555/2018, «Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας των  Δήμων και προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους  Δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι συναφής µε αυτές……Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού υπολογίζεται επί της επιφάνειαςτουεκάστοτεακινήτουκαιπροκύπτειαπότονπολλαπλασιασμότωντετραγωνικώνμέτρωναυτής επί του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων µε απόφαση του δημοτικούσυμβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία του καθορισμού των συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος…>>. Σύμφωνα µε την παρ. 04 του άρθρου 01 του Ν.25/1975 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 02, του άρθρου 185, του Ν.4555/2018,<<Οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους που καθορίζονται µε την απόφαση της παραγράφου 01 διακρίνονται σε Γενικούς και Ειδικούς Συντελεστές.

Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρεις (3) κατ’ ελάχιστον και διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη χρήση κάθε ακινήτου ωςεξής:

Πρώτος Συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για Κατοικία.

Δεύτερος Συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, µη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Τρίτος Συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας.

Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το ΔημοτικόΣυμβούλιο δύναται να ορίσει ειδικούς συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, υπό την προϋπόθεση, ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης τους ή της γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους.

Σύμφωνα µε την παρ. 01 του άρθρου 222 του Ν.4555/2018 <<Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόµιµου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο Δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται ναχρησιμοποιηθούν……>>.

Σύμφωνα µε τις παρ. 01 &02, του άρθρου 05, του N.429/76 (ΦΕΚ 235/76),βιομηχανίες, κινηματοθέατρα και εν γένει επιχειρήσεις, λειτουργούσες εποχιακά,υποχρεούνται σε καταβολή τελών καθαριότητος και φωτισμού, αναλόγως προς τον χρόνο λειτουργίας, και πάντως όχι λιγότερο του τριμήνου (3μήνου). Χρόνος µμεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου(15ημέρου) λογίζεται ολόκληρος μήνας. Σχετικά µε το χρόνο της εποχιακής λειτουργίας αποφασίζει το Δημοτικό ή κοινοτικό Συμβούλιοµε απόφαση του, η οποία εγκρίνεται από το Γ.Γ. της Περιφέρειας έπειτα από προηγούμενη υποβολή υπό του υπόχρεου προς τον  Δήμο ή την κοινότητα σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. Βάσει της παρ.ζ, του άρθρου 72, του Ν.3582/2010, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το ΔημοτικόΣυμβούλιο την επιβολή Τελών, Δικαιωμάτων και Εισφορών.

Με την ψήφιση του Ν.4172/2013 (Α΄167) τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 77 και 78 αυτού, οι οποίες τροποποιούν εν μέρει το θεσμικό πλαίσιο κατάρτισης, ψήφισηςκαι ελέγχου νομιμότητας, των προϋπολογισμών των Δήμων και των Περιφερειών.

Εν συνεχεία µε την Κ.Υ.Α. οικ. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τεύχος Β’):Παροχήοδηγιώνγιατηνκατάρτιση τουπροϋπολογισμούτων  Δήμων,οικονομικούέτους2021-μερικήτροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β‘253) απόφασης”, αναφέρουν ρητά ότι στα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού) για τον Π/Υ2021 θα πρέπει να γίνονται µε γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό µε το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2020, επίσης θα πρέπει,

α) να καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να µην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα µε τα ανωτέρω στοιχεία,

β) να µην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας,

γ) να καλύπτουν αποκλειστικά και µόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του  Δήμου.

 

 • Ιστορικό

 

Οι συντελεστές ανταποδοτικών τελών του ενιαίου Καλλικρατικού Δήμου Ρόδου καθορίστηκαν το 2012 με την Απόφασης 753/07-12-2012 του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Οι συντελεστές αφορούσαν στις κατηγορίες Οικιακής Χρήσης και Γενικής Χρήσης και καθορίστηκαν ανά Κοινότητα, λαμβάνοντας υπόψη την τότε συνολική επιφάνεια ακινήτων ανά Χρήση σε κάθε περιοχή.

Έκτοτε στο τέλος κάθε έτους το Δημοτικό Συμβούλιο ελάμβανε αποφάσεις μη αναπροσαρμογής των συντελεστών ανταποδοτικών τελών, βασίζοντας τη μη αναπροσαρμογή στον απολογισμό ανταποδοτικών εσόδων και ανταποδοτικών δαπανών.

Ειδικότερα μετά τον καθορισμό των ανταποδοτικών συντελεστών ακολούθησαν:

 

 • 891/30.12.2013 (περί μείωσης των τελών καθαριότητας σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) Πολύτεκνες Οικογένειες και Απόρους και διευκρινιστική – τροποποιητική της αρ. 374/2012 απόφασης Οικ. Επιτροπής, περί της αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού,& επιβολή τέλους υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.).
 • 3/24.01.2014 (περί μείωσης των τελών καθαριότητας σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) πολύτεκνες οικογένειες και απόρουςκαι διευκρινιστική-τροποποιητική της αρ.374/2012 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, περί της αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού& επιβολήτέλους υγειονομικής ταφής Χ.Υ.Τ.Α.
 • 956/25.11.2016 (περί μη αναπροσαρμογής των τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού).
 • 850/16.10.2017(περί μη αναπροσαρμογής των τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού).
 • 1359/27.11.2018 (περί μη αναπροσαρμογής των τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού).
 • 796/25.10.2019 (περί μη αναπροσαρμογής των τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού).

 

02.Υφιστάμενο ύψος Συντελεστών

Σύμφωνα με την Απόφαση 753/2012, οι επιμέρους συντελεστές επί των επιφανειών ακινήτων για τις 2 κατηγορίες χρήσεων (Οικιακή & Γενική), οι οποίοι εφαρμόζονται έκτοτε χωρίς μεταβολή (αύξηση ή μείωση) και επιβαρύνουν τους δημότες μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα μαζί με τις επιφάνειες οικιακής χρήσης το 2012 και όπως διαμορφώνονται το Σεπτέμβριο του 2012 σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία από την Εφαρμογή Τελών ΔΕΔΗΕ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 01.

 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΛΩΝ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

09ος 2020

Δημοτική Ενότητα Οικισμός ΟΙΚΙΑΚΑ m2

2012

ΟΙΚΙΑΚΑ m2

ΣΕΠΤΕΜ-2020

Συντελεστής 2012
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 200.782 227.758,00 1,3
ΚΟΙΝ. ΜΑΛΩΝΟΣ 62.307 68.249,00 1,3
ΚΟΙΝ. ΜΑΣΑΡΩΝ 34.896 37.649,00 1,3
ΑΤΑΒΥΡΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΓ.ΙΣΙΔΩΡΟΥ 18.482 19.253,00 1,1
ΚΟΙΝ. ΕΜΠΩΝΑ 51.789 54.841,00 1,1
ΚΟΙΝ. ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ 19.314 22.059,00 1,1
ΚΟΙΝ. ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ 11.732 12.399,00 1,1
ΚΟΙΝ. ΣΙΑΝΩΝ 9.136 9.454,00 1,1
ΑΦΑΝΤΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ 26.307 29.142,00 1,2
ΚΟΙΝ. ΑΦΑΝΤΟΥ 235.521 286.466,00 1,2
ΙΑΛΥΣΟΥ ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ 524.224 600.154,00 1,7
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΟΙΝ. ΚΑΛΥΘΙΩΝ 185.708 216.698,00 1,3
ΚΟΙΝ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ 195.015 237.309,00 1,3
ΚΟΙΝ. ΨΙΝΘΟΥ 27.323 31.888,00 1,3
ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΠΟΛΛΩΝΑ 29.234 29.923,00 1,4
ΚΟΙΝ. ΔΙΜΥΛΙΑΣ 17.402 18.677,00 1,4
ΚΟΙΝ. ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ 21.703 24.705,00 1,4
ΚΟΙΝ. ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ 5.207 5.330,00 1,4
ΚΟΙΝ. ΣΑΛΑΚΟΥ 24.688 25.869,00 1,4
ΚΟΙΝ. ΣΟΡΩΝΗΣ 53.208 57.736,00 1,4
ΚΟΙΝ. ΦΑΝΩΝ 35.400 39.409,00 1,4
ΛΙΝΔΙΩΝ ΚΟΙΝ. ΚΑΛΑΘΟΥ 17.558 23.476,00 2
ΚΟΙΝ. ΛΑΕΡΜΩΝ 12.721 13.580,00 1,2
ΚΟΙΝ. ΛΑΡΔΟΥ 47.673 60.416,00 2
ΚΟΙΝ. ΛΙΝΔΟΥ 46.855 70.549,00 2
ΚΟΙΝ. ΠΥΛΩΝΟΣ 18.794 22.862,00 1,2
ΝΟΤ.ΡΟΔΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ 17.323 19.447,00 1,2
ΚΟΙΝ. ΑΡΝΙΘΑΣ 3.211 3.311,00 1,2
ΚΟΙΝ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 27.176 34.454,00 1,2
ΚΟΙΝ. ΒΑΤΙΟΥ 9.253 9.950,00 1,2
ΚΟΙΝ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 52.807 70.153,00 1,2
ΚΟΙΝ. ΙΣΤΡΙΟΥ 5.479 5.911,00 1,2
ΚΟΙΝ. ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 22.527 26.008,00 1,2
ΚΟΙΝ. ΛΑΧΑΝΙΑΣ 18.856 27.442,00 1,2
ΚΟΙΝ. ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ 6.289 6.882,00 1,2
ΚΟΙΝ. ΠΡΟΦΙΛΙΑΣ 4.485 4.610,00 1,2
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ 22.522 23.639,00 1,2
ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ 25.879 28.590,00 1,2
ΚΟΙΝ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 218.215 244.164,00 1,2
ΚΟΙΝ. ΜΑΡΙΤΣΩΝ 67.932 78.966,00 1,2
ΚΟΙΝ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 110.029 120.476,00 1,2
ΚΟΙΝ. ΠΑΣΤΙΔΑΣ 132.922 155.956,00 1,2
ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΡΟΔΟΥ 2.320.628 2.471.862,00 1,7
4.998.512 5.577.672

Ο Μεσοσταθμικός συντελεστής για όλη την επικράτεια του Δήμου Ρόδου είναι από το 2012Σw= 1,52 €/m2μεΣmin = 1,1€/m2και Σmax = 2,0€/m2

Από τον παραπάνω Πίνακα προκύπτει αύξηση της συνολικής επιφάνειας 2012   2020 = 579.160m2ή9,18%

Η αύξηση αυτή των επιφανειών, με δεδομένους τους Συντελεστές του 2012, συνεπάγεται υψηλότερα προσδοκώμενα ανταποδοτικά έσοδα σήμερα κατά856.016,10ή 8,90% .

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 02.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΛΩΝ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

09ος 2020

Δημοτική Ενότητα Οικισμός ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗ Τ.Μ. 2012 ΣΕΠΤΕΜ-2020 Συντελεστής 2012
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 72.051 78.218,00 2,3
ΚΟΙΝ. ΜΑΛΩΝΟΣ 13.921 14.683,00 2,3
ΚΟΙΝ. ΜΑΣΑΡΩΝ 5.781 6.206,00 2,3
ΑΤΑΒΥΡΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΓ.ΙΣΙΔΩΡΟΥ 2.172 2.229,00 1,7
ΚΟΙΝ. ΕΜΠΩΝΑ 16.277 17.891,00 1,7
ΚΟΙΝ. ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ 5.193 6.439,00 1,7
ΚΟΙΝ. ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ 1.567 1.875,00 1,7
ΚΟΙΝ. ΣΙΑΝΩΝ 1.615 1.996,00 1,7
ΑΦΑΝΤΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ 3.840 3.955,00 2,3
ΚΟΙΝ. ΑΦΑΝΤΟΥ 359.121 385.597,00 2,3
ΙΑΛΥΣΟΥ ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ 480.095 546.439,00 2,5
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΟΙΝ. ΚΑΛΥΘΙΩΝ 268.406 279.289,00 2,5
ΚΟΙΝ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ 337.733 373.962,00 2,5
ΚΟΙΝ. ΨΙΝΘΟΥ 4.000 4.561,00 2,5
ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΠΟΛΛΩΝΑ 4.134 4.570,00 3
ΚΟΙΝ. ΔΙΜΥΛΙΑΣ 1.225 1.534,00 3
ΚΟΙΝ. ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ 6.026 6.153,00 3
ΚΟΙΝ. ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ 321 322,00 3
ΚΟΙΝ. ΣΑΛΑΚΟΥ 5.566 6.091,00 3
ΚΟΙΝ. ΣΟΡΩΝΗΣ 11.828 12.688,00 3
ΚΟΙΝ. ΦΑΝΩΝ 19.689 20.614,00 3
ΛΙΝΔΙΩΝ ΚΟΙΝ. ΚΑΛΑΘΟΥ 24.075 26.200,00 3
ΚΟΙΝ. ΛΑΕΡΜΩΝ 924 1.315,00 1,7
ΚΟΙΝ. ΛΑΡΔΟΥ 42.841 53.774,00 3
ΚΟΙΝ. ΛΙΝΔΟΥ 93.914 106.643,00 4
ΚΟΙΝ. ΠΥΛΩΝΟΣ 2.496 2.565,00 1,7
ΝΟΤ.ΡΟΔΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ 3.189 3.141,00 2,3
ΚΟΙΝ. ΑΡΝΙΘΑΣ 2.023 2.058,00 2,3
ΚΟΙΝ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 70.821 123.718,00 2,3
ΚΟΙΝ. ΒΑΤΙΟΥ 823 895,00 2,3
ΚΟΙΝ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 24.487 55.763,00 2,3
ΚΟΙΝ. ΙΣΤΡΙΟΥ 358 360,00 2,3
ΚΟΙΝ. ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 20.482 9.979,00 2,3
ΚΟΙΝ. ΛΑΧΑΝΙΑΣ 18.065 49.976,00 2,3
ΚΟΙΝ. ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ 166 265,00 2,3
ΚΟΙΝ. ΠΡΟΦΙΛΙΑΣ 682 768,00 2,3
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ 8.063 8.495,00 2,3
ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ 57.148 47.932,00 2,3
ΚΟΙΝ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 90.340 96.629,00 2,3
ΚΟΙΝ. ΜΑΡΙΤΣΩΝ 12.036 14.871,00 2,3
ΚΟΙΝ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 32.636 34.797,00 2,3
ΚΟΙΝ. ΠΑΣΤΙΔΑΣ 23.998 29.785,00 2,3
ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΡΟΔΟΥ 980.894 1.120.802,00 5
3.131.022 3.566.043  

 

Ο Μεσοσταθμικός συντελεστής για όλη την επικράτεια του Δήμου Ρόδου είναι από το 2012Σγw= 3,29 €/m2μεΣγmin = 1,7 €/m2και Σγmax = 5,0 €/m2

 

Από τον παραπάνω Πίνακα προκύπτει αύξηση της συνολικής επιφάνειας 20122020 = 435.021m2ή 10,80%

 

Η αύξηση αυτή των επιφανειών με δεδομένους τους Συντελεστές του 2012 συνεπάγεται υψηλότερα προσδοκώμενα ανταποδοτικά έσοδα σήμερα κατά1.431.671,70ή11,13% .

Σημειώνεται ότι η αύξηση των επιφανειών δεν επήλθε το 2020 αλλά ήταν σταδιακή μέσα στα εννέα (9) χρόνια, ωστόσο το δεδομένο αυτό δεν λαμβανόταν υπόψη από το ύψος των ανταποδοτικών τελών που παρουσιάζονταν κάθε χρόνο. Οι Αποφάσεις του ΔΣ διαμορφωνόταν μόνον με γνώμονα τα έσοδα (όπως αποτυπώνονταν) και τα έξοδα (όπως αποτυπώνονταν).

Συγκεντρωτικά η προσδοκία είσπραξης, σύμφωνα με τους Συντελεστές του 2012 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

  2012 (€) Σεπτ. 2020 (€) Διαφορά (€)  
Προσδοκώμενα Ανταποδοτικά Έσοδα

Οικιακής Χρήσης

7.607.235,40 8.463.251,50 +856.016,10 +8,90%
Προσδοκώμενα Ανταποδοτικά Έσοδα

ΓενικήςΧρήσης

10.290.312,10 11.721.983,80 +1.431.671,70 +11,13%
ΣΥΝΟΛΑ 17.897.547,50 20.185.235,30 +2.287.687,80 +10,18%
 1. Εξέλιξη Ανταποδοτικών Εσόδων & Δαπανών,όπως δηλώνονταν για την μη αναπροσαρμογή των τελών

 

 

Στον Ακόλουθο Πίνακα αποτυπώνονται τα Έσοδα, που υπολογίζονταν ανά έτος, για την Μη Αναπροσαρμογή των Ανταποδοτικών Συντελεστών

 

 

Α. ΕΣΟΔΑ

Στον ακόλουθο Πίνακα αποτυπώνονται τα Ετήσια ΕισπραχθένταΈσοδα, που καταγράφονται απολογιστικά,με το κλείσιμο κάθε έτους

2019 (€) 2018(€) 2017(€) 2016(€)
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
ΚΑ-031 19.318.077,17 18.200.713,47 18.170.399,61 16.961.862,84
ΚΑ-2111 1.562.828,33 390.548,84 404.777,00 112.395,17
ΚΑ-3211 261.292,26 225.908,28 298.722,00 38.548,36
ΣΥΝΟΛΟ 21.142.197,76 18.817.170,59 18.873.898,61 17.112.806,37

 

Στις αποφάσειςΜη αναπροσαρμογής τελών, που ελήφθησαν το 2016 και το 2017 δεν αποτυπώνεται χρήση «χρηματικού υπολοίπου», για την ισοσκέλιση της πρόβλεψης επομένου έτους.

 

 Τα δύο (2) επόμενα χρόνια άρχισε να γίνεται χρήση χρηματικού υπολοίπου, μη ειδικευμένου σε ξεχωριστό ΚΑ Εσόδων, για να καλυφθούν προβλεπόμενες δαπάνες, οι οποίες όμως τελικά δεν έφθαναν το ύψος αυτών, που πραγματικά διενεργούνταν, κατά το έτος αναφοράς.

 

Συγκεκριμένα:

 

 • Το 2018 (απόφαση 1359/27.11.2018):Πρόβλεψη για το 2019 με ισοσκέλιση προβλεπόμενων Εσόδων – Δαπανών με χρήση χρηματικού υπολοίπου 8.137.471,00χωρίς να είναι ειδικευμένο.
 • . ΔΑΠΑΝΕΣ
 

Οι Δαπάνες που διενεργήθηκαν και «χρεώθηκαν» στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, είναι οι ακόλουθες (απολογιστικά στοιχεία).

 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

 

2019 2018 2017 2016
12.226.367,13 12.855.014,38 10.456.102,53 7.525.476,38
0,00 96.552,61 10.465,60 108.857,80
157.132,74 283.429,27 251.963,83 476.562,32
7.153.764,84 1.252.497,30 4.457.558,75 3.895.847,98
19.539.283,71 14.489.511,56 15.178.107,71 12.008.760,48

 

Παρατηρείται αδικαιολόγητη διακύμανση της δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας Οδοφωτισμού και κοινοχρήστων χώρων, μεταξύ του 2018 και του 2019.

Για την προσέγγιση της δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας Οδοφωτισμού και κοινοχρήστων χώρων δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ τα δεδομένα χρέωσης των λογαριασμών της ΔΕΔΗΕ και συγκεκριμένα οι τελικές χρεώσεις παροχών ανάλογα με την κατηγορία τους.

Οι παροχές του δήμου όπως καταγράφονται στους απολογιστικού λογαριασμούς της ΔΕΗ αφορούν στις κατηγορίες:

ΑΓΡΟ, ΒΓΕ, Γ1, Γ21, Γ22, Γ23, Ε21, ΦΟΠ

Οι χρεώσεις ΦΟΠ επί των συνολικών χρεώσεων τόσο το 2017 όσο 2018 όσο και το 2019 δεν ξεπερνούν το 32% αυτών.

Συνεπώς από τα πραγματικά στοιχεία των χρεώσεων ΦΟΠ προκύπτει ότι το 1/3 της συνολικής δαπάνης ρεύματος του Δήμου ετησίως.

 

 

 1. Ανταποδοτικά Έσοδα 2019 και 7μηνα 2019 & 2020
2020 (31-7) 2019 (έως 31-7) 2019
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
ΚΑ-031 9.579.507,86 11.189.781,07 19.318.077,17
ΚΑ-2111 9.528,04 184.461,56 1.562.828,33
ΚΑ-3211 59.395,14 137.709,18 261.292,26
ΣΥΝΟΛΟ 9.648.431,04 11.511.951,81 21.142.197,76

 

 1. Ανταποδοτικές Δαπάνες 2019 και 7μηνα 2019 & 2020
2020 (31-7) 2019 (31-7) 2019 έτος
Σύνολα ΚΑ: 20-6 (πλην Ρεύματος) 4.903.617,75 6.802.724,34 12.226.367,13
Σύνολα ΚΑ: 20-7 28.911,91 0 0,00
Σύνολα ΚΑ: 20-81 491.211,06 156.767,86 157.132,74
20-6211.0001 – Ρεύμα 3.447.243,15 4.082.577,19 7.153.764,84
8.870.983,87 11.042.069,39 19.539.283,71

 

 1. Προβλέψεις Ανταποδοτικών Εσόδων για το Οικ. Έτος 2021, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.46735/23-07-2020/ (ΦΕΚ 3170/01-08-2020 ΤΕΥΧΟΣ Β’).

Προβλέψεις 2021 με τους υφιστάμενους Συντελεστέςσύμφωνα με την εισπραξιμότητα του 2020 και εντός των ορίων της ΚΥΑ.

03 ΕΣΟΔΑΑΠΟΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑΤΕΛΗΚΑΙΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Προβλέψεις 2021 
031 Υπηρεσίεςκαθαριότηταςκαιηλεκτροφωτισμού
0311 Τέλοςκαθαριότηταςκαιφωτισμού(άρθρο25, Ν.1828/89).
0311.0001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25, Ν.1828/89). 15.800.000,00
0311.0003 Έσοδα από ΧΥΤΑ 76.180,23
ΣύνολοΚ.Α.:0311 15.876.180,23
0313 Λοιπάέσοδατωνυπηρεσιώνκαθαριότηταςκαιηλεκτροφωτισμού.
0313.0002 Έσοδα ανακύκλωσης 0,00
ΣύνολοΚ.Α.:0313 0,00
ΣύνολοΚ.Α.:031 15.876.180,23
2111.0001 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 285.000,00
2111.0002 Έσοδα υπηρεσίας αεροδρομίου 0,00
2111.0003 ‘Εσοδα από ΧΥΤΑ 5.000,00
ΣύνολοΚ.Α.:2111 290.000,00
3211

(α)

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη από τακτικά έσοδα

Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού

6.323.047,86
20-8511.0001

(β)

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 6.161.655,60
*(γ) = (α) – (β) 161.392,26
Χρηματικό Υπόλοιπο 5111.0002 2.920.000,00
Σύνολο Εσόδων για πληρωμήΑνταποδοτικών Δαπανών 19.247.572,49

Εγγραφές στον Π/Υ 2021

Οι βεβαιωμένες οφειλές εγγράφονται ως έσοδο και παράλληλα ως έξοδο στον ΚΑ 20-8511.02001 μειωμένες κατά το ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί. Αυτό συνεπάγεται ότι το ποσό στις Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων και τα βεβαιωμένα εισπρακτέα υπόλοιπα ναι μεν αποτυπώνονται στον Π/Υ κατά την ΚΥΑ αλλά δεν αποτελούν κατά το νομοθέτη μελλοντικές εισπράξεις με ικανοποιητική βεβαιότητα (ορίζεται από τη νομοθεσία). Η διαφορά τους είναι αυτή που αποτελεί την πρόβλεψη είσπραξης (=16.392,26)

 

 1. Προβλεπόμενες Δαπάνες Ομάδας 20 για το Οικ. Έτος 2021

 

 

Κωδικός
(ΚΑ)
Τίτλος ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021
 
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΚΑΙΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
20-6 ΕΞΟΔΑΧΡΗΣΗΣ
20-60 Αμοιβέςκαιέξοδαπροσωπικού
20-601 Αποδοχέςμονίμωνυπαλλήλων
20-6011 Τακτικέςαποδοχές(περιλαμβάνονταιβασικόςμισθός,δώραεορτών,γενικάκαιειδικάτακτικάεπιδόματα)
20-6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 2.739.809,20
ΣύνολοΚ.Α.20-6011 2.739.809,20
20-6012 Αποζημίωσηυπερωριακήςεργασίαςκαιγιαεξαιρέσιμεςημέρεςκαινυκτερινέςώρεςκαιλοιπέςπρόσθετεςαμοιβές
20-6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 30.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-6012 30.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-601 2.769.809,20
20-602 Αποδοχέςτακτικώνυπαλλήλωνμεσύμβασηαορίστουχρόνου
20-6021 Τακτικέςαποδοχές(περιλαμβάνονταιβασικόςμισθός,δώραεορτών,γενικάκαιειδικάτακτικάεπιδόματα)
20-6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου 2.389.904,04
20-6021.0002 Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων 50.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-6021 2.439.904,04
20-6022 Αποζημίωσηυπερωριακήςεργασίαςκαιγιαεξαιρέσιμεςημέρεςκαινυκτερινέςώρεςκαιλοιπέςπρόσθετεςαμοιβές
20-6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 80.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-6022 80.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-602 2.519.904,04
20-604 Αποδοχέςεκτάκτωνυπαλλήλων(επίσύμβασηεκτάκτωνυπαλλήλων,ημερομισθίωνωρομισθίωνκ.λ.π.)
20-6041 Τακτικέςαποδοχές(περιλαμβάνονταιβασικόςμισθός,δώραεορτών,γενικάκαιειδικάτακτικάεπιδόματα)
20-6041.0001 Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 25.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-6041 25.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-604 25.000,00
20-605 ΕργοδοτικέςεισφορέςΔήμων&κοινοτήτωνκοινωνικήςασφάλισης
20-6051 Εργοδοτικέςεισφορέςπροσωπικούμεσύμβασηδημοσίουδικαίου
20-6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων 561.136,96
ΣύνολοΚ.Α.20-6051 561.136,96
20-6052 Εργοδοτικέςεισφορέςυπαλλήλωνμεσύμβασηαορίστουχρόνου
20-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου 641.368,92
ΣύνολοΚ.Α.20-6052 641.368,92
20-6054 Εργοδοτικέςεισφορέςέκτακτουπροσωπικού
20-6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 8.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-6054 8.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-605 1.210.505,88
20-606 Παρεπόμενεςπαροχέςκαιέξοδαπροσωπικού
20-6062 Έξοδακηδείαςαποβιούντωνυπαλλήλων(άρθρο112Ν1188/81)
20-6062.0001 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 1188/81) 1.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-6062 1.000,00
20-6063 Λοιπέςπαροχέςσεείδος(μέσαατομικήςπροστασίαςκαιγάλα)
20-6063.0001 Παροχές σε γάλα 41.000,00
20-6063.0002 Παροχή ειδών ατομικής προστασίας 50.000,00
20-6063.0004 Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 4483/2017 230.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-6063 321.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-606 322.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-60 6.847.219,12
20-61 Αμοιβέςαιρετώνκαιτρίτων
20-611 Αμοιβέςκαιέξοδαελευθέρωνεπαγγελματιών
20-6112 Αμοιβέςτεχνικών
20-6112.0004 Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο “Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ” 10.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-6112 10.000,00
20-6117 Λοιπέςαμοιβέςλοιπώνεκτελούντωνειδικέςυπηρεσίεςμετηνιδιότητατουελεύθερουεπαγγελματία
20-6117.0001 Υπηρεσίες Εξωτερικού διακριβωτή για το έργο
Interreg Med BlueIslands
2.000,00
20-6117.0004 Παροχή υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για το έργο “Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ” 45.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-6117 47.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-611 57.000,00
20-614 Αμοιβέςτρίτωνμετηνιδιότητανομικούπροσώπου
20-6142 Αμοιβέςνομικώνπροσώπωνιδιωτικούδικαίου
20-6142.0001 Παροχή υπηρεσιών για την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου Ρόδου για την διασφάλιση της ορθής διαχείρισης, παρακολούθησης, υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου Interreg Med BlueIslands 7.500,00
20-6142.0002 Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου σύμβουλου Υποστήριξης του Δήμου για την Ενεργ. αναβάθμιση – Αυτομ/ση του συστ/τος ηλεκτρ/σμού κοινόχρηστων χώρων και εφαρμ. Smart-Cities με εξοικ/ση ενέργειας στο Δ. Ρόδου 31.000,00
20-6142.0003 Παροχή υπηρεσίας για την υποστήριξη του Δήμου Ρόδου στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α σχετικά με Δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρησης Βιοαποβλήτων και Αστικ. Στερεών Αποβλήτων στην Π.Ν.Α 24.800,00
20-6142.0004 Παροχή υπηρεσίας για την υποστήριξη του Δήμου Ρόδου στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α σχετικά με την δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 0,00
20-6142.0005 Παροχή υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων απο οδικό δίκτυο του Δήμου Ρόδου. 24.800,00
20-6142.0006 Παροχή υπηρεσίας για συλλογή, μεταφορά και διαχείριση ιατρικών αποβλήτων του κυνοκομείου Ρόδου. 12.000,00
20-6142.0007 Δαπάνες προώθησης Ανακύκλωσης 24.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-6142 124.100,00
ΣύνολοΚ.Α.20-614 124.100,00
ΣύνολοΚ.Α.20-61 181.100,00
20-62 Παροχέςτρίτων
20-621 Παροχέςπαραγωγικήςδιαδικασίας
20-6211 Αντίτιμοηλεκτρικούρεύματοςγιαφωτισμόοδών,πλατειώνκαικοινόχρηστωνχώρωνκαιπαραγωγικήςδιαδικασίας
20-6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 2.300.000,00
20-6211.0002 Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων 60.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-6211 2.360.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-621 2.360.000,00
20-624 Ενοίκιαχρηματοδοτικήςμίσθωσηςleasing
20-6243 Leasingμηχανημάτων
20-6243.0001 Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση μηχανήματος έργου 61.503,96
ΣύνολοΚ.Α.20-6243 61.503,96
20-6244 Leasingμεταφορικώνμέσων
20-6244.0001 Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού 223.695,96
ΣύνολοΚ.Α.20-6244 223.695,96
ΣύνολοΚ.Α.20-624 285.199,92
20-625 Ασφάλιστρα
20-6252 Ασφάλιστραμηχανημάτων-Τεχνικώνεγκαταστάσεων
20-6252.0002 Ασφάλιστρα για ΚΔΑΥ 0,00
ΣύνολοΚ.Α.20-6252 0,00
ΣύνολοΚ.Α.20-625 0,00
20-626 Συντήρησηκαιεπισκευήαγαθώνδιαρκούςχρήσηςαπότρίτους
20-6264 Συντήρησηκαιεπισκευήλοιπώνμηχανημάτων
20-6264.0001 Συντήρηση,Επισκευή Οχημάτων-Μηχανημάτων 2.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-6264 2.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-626 2.000,00
20-627 Ύδρευση,φωτισμός,καθαριότητα,αποκομιδήαπορριμμάτων(λοιπέςπαροχέςτρίτων)
20-6277 Δαπάνεςσυλλογήςκαιμεταφοράςστερεώναποβλήτωνκαιανακυκλώσιμωνυλικώνμευποχρεωτικήανάλυσηστουςακόλουθουςκατωτεροβάθμιους
20-6277.0005 Αποκομιδή–μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ,σάρωση(μηχανική και χειρονακτική),χορτοκοπή–κλαδοκοπή(μηχανική και χειρονακτική)καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου 2.300.000,00
20-6277.0006 Παροχή Ολοκληρωμένων υπηρεσιών καθαριότητας Δήμου Ρόδου 3.500.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-6277 5.800.000,00
20-6279 Λοιπέςδαπάνεςγιαύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα
20-6279.0001 Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου 300.000,00
20-6279.0002 Υπηρεσία Ενεργειακής αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές Smart-Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ρόδου 1.450.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-6279 1.750.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-627 7.550.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-62 10.197.199,92
20-64 Λοιπάγενικάέξοδα
20-642 Οδοιπορικάέξοδακαιέξοδαταξιδίων
20-6422 Οδοιπορικάέξοδακαιαποζημίωσημετακινούμενωνυπαλλήλων
20-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.500,00
ΣύνολοΚ.Α.20-6422 1.500,00
ΣύνολοΚ.Α.20-642 1.500,00
ΣύνολοΚ.Α.20-64 1.500,00
20-66 Δαπάνεςπρομήθειαςαναλωσίμων
20-664 Καύσιμακαιλιπαντικά
20-6641 Προμήθειακαυσίμωνκαιλιπαντικώνγιακίνησημεταφορικώνμέσων
20-6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Νέα σύμβαση) 300.000,00
20-6641.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 0,00
ΣύνολοΚ.Α.20-6641 300.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-664 300.000,00
20-666 Υλικάσυντήρησηςκτιρίωνκαιέργων
20-6662 Υλικάσυντήρησηςκαιεπισκευήςλοιπώνεγκαταστάσεων
20-6662.0001 Ηλεκτρολογικόυλικό
20-6662.0001.0001 Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Ρόδου 40.000,00
20-6662.0001.0002 Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Ιαλυσού 15.000,00
20-6662.0001.0003 Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Πεταλουδών 15.000,00
20-6662.0001.0005 Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Καλλιθέας 15.000,00
20-6662.0001.0006 Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Αφάντου 15.000,00
20-6662.0001.0007 Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Αρχαγγέλου 15.000,00
20-6662.0001.0009 Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Λινδίων 15.000,00
20-6662.0001.0010 Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Νότιας Ρόδου 15.000,00
20-6662.0001.0011 Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Καμείρου 15.000,00
20-6662.0001.0012 Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Ατταβύρου 15.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-6662.0001 175.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-6662 175.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-666 175.000,00
20-667 Ανταλλακτικάμηχανικούκαιλοιπούεξοπλισμού
20-6671 Ανταλλακτικάμεταφορικώνμέσων
20-6671.0001 Προμήθειαελαστικώνμεταφορικώνμέσων(Παλαιότερησύμβαση)
20-6671.0001.0001 Προμήθεια ελαστικών οχηματων 15.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-6671.0001 15.000,00
20-6671.0002 Λοιπά ανταλακτικά μεταφορικών μέσων 30.000,00
20-6671.0003 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων
(Πολυετής)
0,00
20-6671.0006 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (Νέα σύμβαση) 30.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-6671 75.000,00
20-6672 Ανταλλακτικάλοιπώνμηχανημάτων
20-6672.0002 Προμήθεια ανταλακτικών λοιπών μηχανημάτων 40.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-6672 40.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-667 115.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-66 590.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-6 17.817.019,04
20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
20-71 Αγορέςκτιρίωντεχνικώνέργωνκαιπρομήθειαςπαγίων
20-713 Προμήθειεςπαγίων
20-7131 Μηχανήματακαιλοιπόςεξοπλισμός
20-7131.0002 Προμήθεια εργαλείων 15.000,00
20-7131.0015 Προμήθεια μεσαίων φορτηγών 140.000,00
20-7131.0016 Προμήθεια τετραξονικού φορτηγού 170.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-7131 325.000,00
20-7132 Μεταφορικάμέσα
20-7132.0003 Προμήθεια απορριμματοφόρων 180.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-7132 180.000,00
20-7133 Έπιπλα,σκέυη
20-7133.0002 Μηχανές γραφείου (μηχαν. ηχογράφησης Δ.Σ., φαξ πολυμηχανήματα γρ. συσκευές αναπαραγωγής, cd, dvd. μηχ.καταστροφής εγγράφων) και εκτυπωτικά μέσα. 5.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-7133 5.000,00
20-7134 Ηλεκτρονικοίυπολογιστέςκαιηλεκτρονικάσυγκροτήματακαιλογισμικά
20-7134.0001 Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 4.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-7134 4.000,00
20-7135 Λοιπόςεξοπλισμός
20-7135.0001 Προμήθεια Κινητού Ολοκληρωμένου Κέντρου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Συσκευασιών 0,00
20-7135.0005 Προμήθειακάδωναπορριμμάτων
20-7135.0005.0002 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Δ.Ε. Καλλιθέας 24.000,00
20-7135.0005.0003 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Δ.Ε. Αφάντου 24.000,00
20-7135.0005.0005 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Δ.Ε. Λίνδου 24.000,00
20-7135.0005.0006 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Δ.Ε. Ν. Ρόδου 24.000,00
20-7135.0005.0007 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Δ.Ε. Ιαλυσού 24.000,00
20-7135.0005.0008 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Δ.Ε. Πεταλούδων 24.000,00
20-7135.0005.0009 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Δ.Ε. Καμείρου 24.000,00
20-7135.0005.0010 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Δ.Ε. Ατταβύρου 24.000,00
20-7135.0005.0011 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Δ.Ε. Ρόδου. 24.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-7135.0005 216.000,00
20-7135.0006 Προμήθειακαιεγκατάστασηυπογειοποιήμενωνκάδων
20-7135.0006.0001 Προμήθεια και εγκατάσταση υπογειοποιήμενων κάδων Δ.Ε. Ρόδου 74.000,00
20-7135.0006.0002 Προμήθεια και εγκατάσταση υπογειοποιήμενων κάδων Δ.Ε. Ιαλυσού 74.000,00
20-7135.0006.0003 Προμήθεια και εγκατάσταση υπογειοποιήμενων κάδων Δ.Ε. Καμείρου 74.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-7135.0006 222.000,00
20-7135.0007 Προμήθεια μεταλλικών επιστηλίων διπλών απορριμματοδεκτών 0,00
20-7135.0008 Προμήθεια εξοπλισμού χειρωνακτικής καθαριότητας 15.000,00
20-7135.0009 Προμήθεια συσκευών συλλογής φιαλών ανακύκλωσης και σίτισης αδέσποτων ζώων 14.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-7135 467.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-713 981.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-71 981.000,00
20-73 Έργα
20-732 Δαπάνεςκατασκευήςπάγιων(μόνιμων)εγκαταστάσεωνκοινήςχρήσεως
20-7325 Εγκαταστάσειςηλεκτροφωτισμούκοινήςχρήσης
20-7325.0001 Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσης ΔΕΗ στην Τ.Κ. Κατταβιάς. 0,00
ΣύνολοΚ.Α.20-7325 0,00
ΣύνολοΚ.Α.20-732 0,00
ΣύνολοΚ.Α.20-73 0,00
20-74 Μελέτες,έρευνες,πειραματικέςεργασίεςκαιειδικέςδαπάνες
20-741 Μελέτες-έρευνεςκαιπειραματικέςεργασίες
20-7413 Λοιπέςμελέτες
20-7413.0001 Μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή νέου κυττάρου στο ΧΥΤΑ Ρόδου 11.588,09
ΣύνολοΚ.Α.20-7413 11.588,09
ΣύνολοΚ.Α.20-741 11.588,09
ΣύνολοΚ.Α.20-74 11.588,09
20-75 Τίτλοιπάγιαςεπένδυσης(συμμετοχέςσεεπιχορηγήσεις)
20-752 Συμμετοχήσελοιπέςεπιχειρήσειςκαιλοιπάνομικάπρόσωπα
20-7521 Συμμετοχήσελοιπέςεπιχειρήσειςκαιλοιπάνομικάπρόσωπα
20-7521.0002 Συμμετοχή Δήμου Ρόδου στο Μετοχικό Κεφάλαιο ΦΟΣΔΑ 334.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-7521 334.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-752 334.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-75 334.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-7 1.326.588,09
20-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣΠ.Ο.Ε.&ΛΟΙΠΕΣΑΠΟΔΟΣΕΙΣΚΑΙΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
20-81 Πληρωμέςυποχρεώσεων(Π.Ο.Ε.)
20-811 Πληρωμέςυποχρεώσεωνλειτουργικώνδαπανών(ΠΟΕ)
20-8111 Αμοιβέςκαιέξοδαπροσωπικού
20-8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 20.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-8111 20.000,00
20-8112 Αμοιβέςαιρετώναρχόντωνκαιτρίτων
20-8112.0001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 2.600,00
ΣύνολοΚ.Α.20-8112 2.600,00
20-8113 ΑμοιβέςκαιέξοδατρίτωνΠαροχέςτρίτων
20-8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 60.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-8113 60.000,00
20-8116 Δαπάνεςπρομήθειαςαναλωσίμων
20-8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 40.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-8116 40.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-811 122.600,00
20-812 Πληρωμέςεπενδυτικώνδαπανών(ΠΟΕ)
20-8121 Αγορέςκτιρίωντεχνικώνέργωνκαιπρομήθειεςπαγίων
20-8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 15.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-8121 15.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-812 15.000,00
ΣύνολοΚ.Α.20-81 137.600,00
20-85 ΠροβλέψειςμηείσπραξηςεισπρακτέωνυπολοίπωνβεβαιωμένωνκατάταΠΟΕεντόςτουοικονομικούέτους
20-851 ΠροβλέψειςμηείσπραξηςεισπρακτέωνυπολοίπωνΠΟΕεντόςτουοικονομικούέτους
20-8511 Προβλέψειςμηείσπραξηςεισπρακτέωνυπολοίπων
20-8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 6.161.655,60
ΣύνολοΚ.Α.20-8511 6.161.655,60
ΣύνολοΚ.Α.20-851 6.161.655,60
ΣύνολοΚ.Α.20-85 6.161.655,60
ΣύνολοΚ.Α.20-8 6.299.255,60
 
ΣύνολαΚ.Α.για

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΚΑΙΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

25.442.862,73

Σημειώνεται ότι στον καθορισμό του ύψους των Συντελεστών δεν ασκεί επιρροή η πρόβλεψη μη είσπραξης (85) αλλά τα πραγματικά εισπραχθέντα προηγουμένων ετών. Η πρόβλεψη μη είσπραξης ως έξοδο και τα βεβαιωθέντα προηγούμενων ετών δεν αποτελούν αντιστοίχως πραγματικό έξοδο και πραγματικό έσοδο. Αποτυπώνονται στον Π/Υ αλλά δεν αποτελούν πραγματικό αντικείμενο συναλλαγής. Οι Συντελεστές ανταποδοτικών τελών προσδιορίζονται από τα πραγματικά έσοδα και από την πρόβλεψη πραγματικής είσπραξης παλαιοτέρων οφειλών.

 

08.Προτεινόμενοι Μειωμένοι Συντελεστές για το Οικονομικό Έτος 2021

 Κατά τα ανωτέρω, από τις εκτιμήσεις εσόδων και δαπανών για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες (καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού) είναι ισοσκελισμένες.

2021 Σύνολο Εσόδων (για πληρωμήΑνταποδοτικών Δαπανών)

(α)

19.247.572,49
2021 Σύνολο Ανταποδοτικών Δαπανών

(β)

19.281.207,13
Διαφορά (β)-(α) -33.634,64
Διαφορά % -0,174%

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλεπόμενες δαπάνες για το έτος 2021 και αφαιρώντας το χρηματικό υπόλοιπο το ποσό που πρέπει να εισπραχθεί από την εφαρμογή των ανταποδοτικών Συντελεστών είναι:

2021 – Σύνολο Εσόδων 19.247.572,49
Χρηματικό υπόλοιπο -2.920.000,00
Έσοδα από εφαρμογή ανταποδοτικών Συντελεστών για 2021 16.327.872,49

 

Για την είσπραξη αυτού του ποσού εσόδων (16.327.872,49) οι υφιστάμενοι Συντελεστές Ανταποδοτικών τελών πρέπει να μειωθούν.

Με Οριζόντια μείωση κατά 22% στο Συντελεστή Οικιακής Χρήσης και με Οριζόντια μείωση κατά 16% στο Συντελεστή Γενικής Χρήσης, διαμορφώνονται ως ακολούθως, με προσέγγιση σε δεύτερο δεκαδικό ψηφίο:

 

Δημοτική Ενότητα Οικισμός ΟΙΚ. ΧΡΗΣΗ
ΣΕΠΤΕΜ. -2020 (m2)
Συντελεστής 2021
(-22%)
Εκτίμηση Εσόδων 2021€ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗ
ΣΕΠΤΕΜ.-2020 (m2)
Συντελεστής
2021
(-16%)
Εκτίμηση Εσόδων 2021 €
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 227.758 1,01 230.035,58 78.218 1,93 150.960,74
ΚΟΙΝ. ΜΑΛΩΝΟΣ 68.249 1,01 68.931,49 14.683 1,93 28.338,19
ΚΟΙΝ. ΜΑΣΑΡΩΝ 37.649 1,01 38.025,49 6.206 1,93 11.977,58
ΑΤΑΒΥΡΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΓ.ΙΣΙΔΩΡΟΥ 19.253 0,86 16.557,58 2.229 1,43 3.187,47
ΚΟΙΝ. ΕΜΠΩΝΑ 54.841 0,86 47.163,26 17.891 1,43 25.584,13
ΚΟΙΝ. ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ 22.059 0,86 18.970,74 6.439 1,43 9.207,77
ΚΟΙΝ.ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ 12.399 0,86 10.663,14 1.875 1,43 2.681,25
ΚΟΙΝ. ΣΙΑΝΩΝ 9.454 0,86 8.130,44 1.996 1,43 2.854,28
ΑΦΑΝΤΟΥ ΚΟΙΝ.ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ 29.142 0,94 27.393,48 3.955 1,93 7.633,15
ΚΟΙΝ. ΑΦΑΝΤΟΥ 286.466 0,94 269.278,04 385.597 1,93 744.202,21
ΙΑΛΥΣΟΥ ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ 600.154 1,33 798.204,82 546.439 2,10 1.147.521,90
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΟΙΝ. ΚΑΛΥΘΙΩΝ 216.698 1,01 218.864,98 279.289 2,10 586.506,90
ΚΟΙΝ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ 237.309 1,01 239.682,09 373.962 2,10 785.320,20
ΚΟΙΝ. ΨΙΝΘΟΥ 31.888 1,01 32.206,88 4.561 2,10 9.578,10
ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΠΟΛΛΩΝΑ 29.923 1,09 32.616,07 4.570 2,52 11.516,40
ΚΟΙΝ. ΔΙΜΥΛΙΑΣ 18.677 1,09 20.357,93 1.534 2,52 3.865,68
ΚΟΙΝ. ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ 24.705 1,09 26.928,45 6.153 2,52 15.505,56
ΚΟΙΝ. ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ 5.330 1,09 5.809,70 322 2,52 811,44
ΚΟΙΝ. ΣΑΛΑΚΟΥ 25.869 1,09 28.197,21 6.091 2,52 15.349,32
ΚΟΙΝ. ΣΟΡΩΝΗΣ 57.736 1,09 62.932,24 12.688 2,52 31.973,76
ΚΟΙΝ. ΦΑΝΩΝ 39.409 1,09 42.955,81 20.614 2,52 51.947,28
ΛΙΝΔΙΩΝ ΚΟΙΝ. ΚΑΛΑΘΟΥ 23.476 1,56 36.622,56 26.200 2,52 66.024,00
ΚΟΙΝ. ΛΑΕΡΜΩΝ 13.580 0,94 12.765,20 1.315 1,43 1.880,45
ΚΟΙΝ. ΛΑΡΔΟΥ 60.416 1,56 94.248,96 53.774 2,52 135.510,48
ΚΟΙΝ. ΛΙΝΔΟΥ 70.549 1,56 110.056,44 106.643 3,36 358.320,48
ΚΟΙΝ. ΠΥΛΩΝΟΣ 22.862 0,94 21.490,28 2.565 1,43 3.667,95
ΝΟΤ.ΡΟΔΟΥ ΚΟΙΝ.ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ 19.447 0,94 18.280,18 3.141 1,93 6.062,13
ΚΟΙΝ. ΑΡΝΙΘΑΣ 3.311 0,94 3.112,34 2.058 1,93 3.971,94
ΚΟΙΝ.ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 34.454 0,94 32.386,76 123.718 1,93 238.775,74
ΚΟΙΝ. ΒΑΤΙΟΥ 9.950 0,94 9.353,00 895 1,93 1.727,35
ΚΟΙΝ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 70.153 0,94 65.943,82 55.763 1,93 107.622,59
ΚΟΙΝ. ΙΣΤΡΙΟΥ 5.911 0,94 5.556,34 360 1,93 694,80
ΚΟΙΝ. ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 26.008 0,94 24.447,52 9.979 1,93 19.259,47
ΚΟΙΝ. ΛΑΧΑΝΙΑΣ 27.442 0,94 25.795,48 49.976 1,93 96.453,68
ΚΟΙΝ.ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ 6.882 0,94 6.469,08 265 1,93 511,45
ΚΟΙΝ. ΠΡΟΦΙΛΙΑΣ 4.610 0,94 4.333,40 768 1,93 1.482,24
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ 23.639 0,94 22.220,66 8.495 1,93 16.395,35
ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ 28.590 0,94 26.874,60 47.932 1,93 92.508,76
ΚΟΙΝ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 244.164 0,94 229.514,16 96.629 1,93 186.493,97
ΚΟΙΝ. ΜΑΡΙΤΣΩΝ 78.966 0,94 74.228,04 14.871 1,93 28.701,03
ΚΟΙΝ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 120.476 0,94 113.247,44 34.797 1,93 67.158,21
ΚΟΙΝ. ΠΑΣΤΙΔΑΣ 155.956 0,94 146.598,64 29.785 1,93 57.485,05
 

 

ΡΟΔΟΥ*

 

 

ΔΕ ΡΟΔΟΥ

2.246.862  

 

1,33

 

 

2.988.326,46

 

 

1.120.802

 

 

4,20

 

 

4.707.368,40

Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 

(-45%)

225.000 0,75 168.750,00
ΣΥΝΟΛΑ 5.577.672 6.484.526,78 3.566.043 9.844.598,83
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

από Συντελεστές

16.329.125,61

 

Με την προτεινόμενη μείωση, η εφαρμογή των προτεινόμενων Συντελεστών σε ποσά εσόδων16.329.125,61.

Καλύπτουν συνεπώς τα Έσοδα των ανταποδοτικών υπηρεσιών, αφαιρουμένου του χρηματικού υπολοίπου με μία απόκλιση +0,012%.

Σημειώνεται ότι οι Συντελεστές ανά κατηγορία, ακολουθούν τη διοικητική διαίρεση του Δήμου, σε Κοινότητες και έχει διαχωριστή μόνον για τη Δημοτική Ενότητα Ρόδου, μία ομάδα Ειδικών Ζωνών,στις οποίες προτείνεται η εφαρμογή μειωμένου Συντελεστή,κατά -44%, ήτοι Σ = 0,75

 Οι πέντε (5)Ειδικές αυτές Ζώνες, όπου εφαρμόζεται για Οικιακή Χρήση ο Συντελεστής0,75 είναι:

 

1α. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ:

 

Τμήμα του Οικοδομικού Τετραγώνου 103 που περικλείεται από:

Την οδό Κομνηνών (πίσω από το γήπεδο του Δωριέα έως την οδό Αγ. Ιωάννη),

Την οδό Αγ. Ιωάννη, (από τη συμβολή με την Κομνηνών έως την προέκταση της Ιουστινιανού)

Την οδό Ιουστινιανού περιλαμβανομένου και του τετράγωνου τμήματος της καζέρμας που περικλείεται από το ναΰδριο της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου και τον χώρο στάθμευσης του Πανεπιστημίου και εκτείνεται πίσω από το κυκλικό τμήμα του αύλειου χώρου του Πανεπιστημίου και πίσω από τα γήπεδα 5×5 έως την οδό Κομνηνών.

1β. ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΦΕΑΣ:

Η περιοχή περικλείεται από:

Την οδό Παρθενόπης (από την Θεμιστοκλή Σοφούλη έως την πάροδο Θεμ. Σοφούλη)

Την πάροδο Θεμ. Σοφούλη έως την οδό Ποσειδώνος

Την οδό Ποδειδώνος,

Το ανώνυμο τμήμα μεταξύ οδού Ποσειδώνος (που στο σημείο εκείνο μετονομάζεται σε Ουρανίας) και εκτείνεται Δυτικά του Ο.Τ.109 έως την οδό Σάββα Παυλίδη

Την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη (από Σάββα Παυλίδη, έως Παρθενόπης)

 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΓΑΒΛΗ:

 

Η περιοχή περικλείεται από:

Από την οδό Κώστα Βάρναλη (αρχίζοντας από τη συμβολή της με την Κώστα Ουράνη προς Δ.)

Ακολουθώντας το καμπύλο ανάγλυφο του εδάφους Δ του Ο.Τ. 861

Τη Β πλευρά του Ο.Τ. 703Α

Την οδό Γιάννη Ρίτσου έως την Κώστα Βάρναλη

Την οδό Κωνσταντίνου Καβάφη έως την Άγγελου Σικελιανού

Την ανώνυμη αδιέξοδο που εκτείνεται προς Ν.Α. έως το ρέμα (ΒΑ της Κάτω Ηλιούπολης – πίσω από το JUMBO)

Παράλληλα στο ρέμα έως την οδό Κώστα Βάρναλη.

 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΦΥΡΟΣ

 

Η περιοχή περικλείεται από:

Την οδό Τσιγάντε (από Καππαδοκίας, έως το όριο του 1ου ΕΠΑΛ Ρόδου)

Την οδό Από το Β όριο του 1ου ΕΠΑΛ Ρόδου προς Δ έως Νέας Ιωνίας)

Την οδό Ν. Ιωνίας προς Ν έως την συμβολή με την οδό Κλαυδίου Πέπερ

Την Κλαυδίου Πέπερ έως το Α όριο του χώρου άθλησης του “Α.Σ. Ρόδου” και “Υ.Υ.Ρ. Εμμ.& Μ.Σταματίου”

Περιμετρικά του ορίου του χώρου άθλησης έως την οδό Καισαρείας

Παράλληλα της οδού Καισαρείας έως την οδό Πόντου

Την οδό Πόντου (από Καισαρείας έως Χατζηαγγέλου)

Την οδό Χατζηαγγέλου (από Πόντου έως Ιωάννου Δενδρινού)

Την οδό Ιωάννου Δενδρινού (από Χατζηαγγέλου έως την οδό Νέας Ιωνίας)

Την οδός Νέας Ιωνίας (από την οδό Ιωάννη Δενδρινού, έως και τμήμα της οδού Ν. Ιωνίας πριν την οδό Καππαδοκίας,

οπότε και το όριο πορεύεται παράλληλα με την οδό Καππαδοκίας έως την νοητή προέκταση της οδού Φώτη Φωτάρα, οπότε και εξέρχεται στην οδό Καππαδοκίας)

οδός Καππαδοκίας (από την νοητή προέκταση της οδού Φώτη Φωτάρα έως την οδό Τσιγάντε).

 1. ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ

 

Όλη η περικλειόμενη περιοχή της Μεσαιωνικής πόλης.

 1. Εξαιρέσεις – Εκπτώσεις Κοινωνικών Ομάδων

  Επί των προβλεπόμενων Συντελεστών Οικιακής Χρήσης κατά περιοχή προβλέπονται τα ακόλουθα για τις αντίστοιχες κοινωνικές ομάδες για την κύρια κατοικία τους:

 

 1. Πλήρης απαλλαγή στα Ανταποδοτικά Τέλη για την κύρια κατοικία, για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000€.
 2. Μείωση 50% στα Ανταποδοτικά Τέληκύριας κατοικίας,για Πολύτεκνους & Τρίτεκνους με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€.
 3. Μείωση 50% στα Ανταποδοτικά Τέλη κύριας κατοικίας, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 6.000€ έως 12.000€.

 

Οι ανωτέρω μειώσεις καθώς και οποιαδήποτε μελλοντική ειδική πρόβλεψη γίνονται με πλασματικό εμβαδόν από την υπηρεσία.

 

Στη ΔΕΗ ο Δήμος κοινοποιεί ΜΟΝΟΝ τρεις (3) κατηγορίες Συντελεστών:

 

 • Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία.(Όπως στον Πίνακα Κατηγορία Οικιακή Χρήση)
 • Δεύτερος συντελεστής:ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς. (Όμοια με την Κατηγορία Οικιακή Χρήση)

Τρίτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης Οικονομικής Δραστηριότητας.

 

Επιβάρυνση Ανταποδοτικών τελών ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ ενδεικτικά για μία κατοικία 80m2    
Δημοτική Ενότητα Οικισμός Με προηγ/νους Συντελεστές 

(€)

Με νέους Συντελεστές (€) ΔΙΑΦΟΡΑ Ετησίως (€) Συντελ/της ΠΡΙΝ Συντελ/στης ΜΕΤΑ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 104 80,8 -23,2 1,3 1,01
ΚΟΙΝ. ΜΑΛΩΝΟΣ 104 80,8 -23,2 1,3 1,01
ΚΟΙΝ. ΜΑΣΑΡΩΝ 104 80,8 -23,2 1,3 1,01
ΑΤΑΒΥΡΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΓ.ΙΣΙΔΩΡΟΥ 88 68,8 -19,2 1,1 0,86
ΚΟΙΝ. ΕΜΠΩΝΑ 88 68,8 -19,2 1,1 0,86
ΚΟΙΝ. ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ 88 68,8 -19,2 1,1 0,86
ΚΟΙΝ. ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ 88 68,8 -19,2 1,1 0,86
ΚΟΙΝ. ΣΙΑΝΩΝ 88 68,8 -19,2 1,1 0,86
ΑΦΑΝΤΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ 96 75,2 -20,8 1,2 0,94
ΚΟΙΝ. ΑΦΑΝΤΟΥ 96 75,2 -20,8 1,2 0,94
ΙΑΛΥΣΟΥ ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ 136 106,4 -29,6 1,7 1,33
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΟΙΝ. ΚΑΛΥΘΙΩΝ 104 80,8 -23,2 1,3 1,01
ΚΟΙΝ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ 104 80,8 -23,2 1,3 1,01
ΚΟΙΝ. ΨΙΝΘΟΥ 104 80,8 -23,2 1,3 1,01
ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΠΟΛΛΩΝΑ 112 87,2 -24,8 1,4 1,09
ΚΟΙΝ. ΔΙΜΥΛΙΑΣ 112 87,2 -24,8 1,4 1,09
ΚΟΙΝ. ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ 112 87,2 -24,8 1,4 1,09
ΚΟΙΝ. ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ 112 87,2 -24,8 1,4 1,09
ΚΟΙΝ. ΣΑΛΑΚΟΥ 112 87,2 -24,8 1,4 1,09
ΚΟΙΝ. ΣΟΡΩΝΗΣ 112 87,2 -24,8 1,4 1,09
ΚΟΙΝ. ΦΑΝΩΝ 112 87,2 -24,8 1,4 1,09
ΛΙΝΔΙΩΝ ΚΟΙΝ. ΚΑΛΑΘΟΥ 160 124,8 -35,2 2 1,56
ΚΟΙΝ. ΛΑΕΡΜΩΝ 96 75,2 -20,8 1,2 0,94
ΚΟΙΝ. ΛΑΡΔΟΥ 160 124,8 -35,2 2 1,56
ΚΟΙΝ. ΛΙΝΔΟΥ 160 124,8 -35,2 2 1,56
ΚΟΙΝ. ΠΥΛΩΝΟΣ 96 75,2 -20,8 1,2 0,94
ΝΟΤ.ΡΟΔΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ 96 75,2 -20,8 1,2 0,94
ΚΟΙΝ. ΑΡΝΙΘΑΣ 96 75,2 -20,8 1,2 0,94
ΚΟΙΝ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 96 75,2 -20,8 1,2 0,94
ΚΟΙΝ. ΒΑΤΙΟΥ 96 75,2 -20,8 1,2 0,94
ΚΟΙΝ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 96 75,2 -20,8 1,2 0,94
ΚΟΙΝ. ΙΣΤΡΙΟΥ 96 75,2 -20,8 1,2 0,94
ΚΟΙΝ. ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 96 75,2 -20,8 1,2 0,94
ΚΟΙΝ. ΛΑΧΑΝΙΑΣ 96 75,2 -20,8 1,2 0,94
ΚΟΙΝ. ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ 96 75,2 -20,8 1,2 0,94
ΚΟΙΝ. ΠΡΟΦΙΛΙΑΣ 96 75,2 -20,8 1,2 0,94
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ 96 75,2 -20,8 1,2 0,94
ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ 96 75,2 -20,8 1,2 0,94
ΚΟΙΝ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 96 75,2 -20,8 1,2 0,94
ΚΟΙΝ. ΜΑΡΙΤΣΩΝ 96 75,2 -20,8 1,2 0,94
ΚΟΙΝ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 96 75,2 -20,8 1,2 0,94
ΚΟΙΝ. ΠΑΣΤΙΔΑΣ 96 75,2 -20,8 1,2 0,94
ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΡΟΔΟΥ 136 106,4 -29,6 1,7 1,33
ΔΕ ΡΟΔΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
(Μέγγαβλη, Ζέφυρος, Μεσαιωνική, Ορφέας, Οπισθεν Παν/μίου
136 60 -76,00   0,75

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *