Συνεδριάζει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου το δημοτικό συμβούλιο Κω

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου  και ώρα 18:00  με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διαστάσεις των άρθρων  65 και 67 του Ν 3852 ( ΦΕΚ Α 87/2010) όπως  αντικαταστάθηκε με αρθρο 74 του Ν 4555/2018 ( ΦΕΚ Α 133/2018) καθώς και τα προβλεπόμενα στο αρθρ. 2 του Ν. 4682/2020, στην υπ’ αριθμ. 60249/22-09-2020 εγκύκλια οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 64450/11-10-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 4484/2020), αντίστοιχα, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Τρόπος λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών οργάνων του Δήμου, για την περίοδο που ισχύουν τα μέτρα για την πανδημία, μετά από αίτημα του συνόλου των μελών της μειοψηφίας.   (Εισηγητής : Πρόεδρος κ. Καλλούδης Ιωάννης).
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
  3. Λήψη απόφασης για τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος φιλανθρωπικού έργου του Οίκου Ευγηρίας “ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ” της Ιεράς Μητροπόλεως Κώου και Νισύρου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
  4. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω για τη συμμετοχή του στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Μονομετοχική Α.Ε. Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω”». (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ Μ.Α.Ε.Τ.Λ.Κ. κ. Πασσανικολάκης Γεώργιος).
  5. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας αγοράς οικοπέδων για ανέγερση σχολικών μονάδων στη Δημοτική Ενότητα Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
  6. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας αγοράς οικοπέδων σχολικών μονάδων στη Δημοτική Ενότητα Δικαίου – Κοινότητα Ασφενδιού. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
  1. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας αγοράς οικοπέδων σχολικής μονάδας στη Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών – Κοινότητα Αντιμάχειας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
  2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2020 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση σχολικών κτιρίων”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Διονυσία).
  3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 37/2020 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Περίφραξη, διαμόρφωση και δημιουργία συστήματος ασφαλείας σε οργανωμένο χώρο στάθμευσης στη είσοδο της Δ.Ε. Κω”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Διονυσία).
  4. Έγκριση της 2ης Τροποποίησης της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000541 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», ii) Έγκριση του Σχεδίου Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 1968/13-11-2018 (ΑΔΑ: Ω7ΚΕΩΛΕ-2Χ6) Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Κω»» με Α/Α της Πράξης με Κωδ. Πρόσκλησης ΝΑΙΓ13 και κωδικό ΟΠΣ 1330 του Ε.Π. «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)500541». (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων κα. Κανταρζή Σταματία).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *