FEATUREDΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥΡΟΔΟΣΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου η δημοπρασία για τις θέσεις στις παραλίες

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η δημοπρασία για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων και λειτουργία αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου  αναψυκτηρίου).

Αξίζει να σημειωθεί πως οι θέσεις καθορίζονται ακόμη και με συντεταγμένες  ώστε να μην ξεφεύγουν ούτε χιλιοστό από τα καθορισμένα. Στην αντίθετη περίπτωση ο πέλεκυς των προστίμων της ΚΥΔ θα είναι βαρύς.

Η δημοπρασία θα είναι δημόσια και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου,  στο κτίριο  του Δημαρχιακού Μεγάρου με ώρα έναρξης 09:00.

Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα ακόλουθα:

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό  διαγωνισμό (δημοπρασία) η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας των χώρων που αναφέρονται στο παράρτημα Ά της αναλυτικής διακήρυξης δημοπρασίας,  για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων και λειτουργία αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου  αναψυκτηρίου).

Η δημοπρασία θα είναι δημόσια και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου,  στο κτίριο  του Δημαρχιακού Μεγάρου, Δ/νση Πλατεία Ελευθερίας 1 στη Ρόδο,

την 9η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 9:00 π.μ.,

Α.   Η διάρκεια της εκμίσθωσης   ορίζεται έως 31/12/2022.

Β.   Οι προτιθέμενοι να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, για να γίνουν δεκτοί σε

αυτή, θα πρέπει να προσκομίσουν:

  1. 1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο και σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο.
  2. Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις, προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση των χώρων του άρθρου 1 της παρούσας
  3. Φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες)
  4. Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στο Δήμο Ρόδου (Δημοτική ενημερότητα)
  5. Βεβαίωση περί μη οφειλής στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ).
  6. Βεβαίωση περί μη οφειλής στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία (Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.)
  7. Ειδικά για όσους ενδιαφέρονται να μισθώσουν χώρο για την εκμετάλλευση θαλασσίων μέσων αναψυχής απαιτείται η υποβολή ακριβούς και θεωρημένου από την αρμόδια Λιμενική Αρχή αντιγράφου της αίτησης που υπέβαλαν για τη χορήγηση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων σύμφωνα με τον Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ.60.
  8. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα (και οι δύο).
  9. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία ύψους 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης για τους χώρους που δημοπρατούνται Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού να αναφέρουν τη θέση ( πόστο)  για το οποίο ζητείται ο προς παραχώρηση χώρος μέσω της διαδικασίας δημοπράτησης.

Για κάθε δημοπρατούμενη θέση απαιτούνται ξεχωριστά δικαιολογητικά.

Πληροφορίες  σχετικά με τη διακήρυξη δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου στο τηλέφωνο 22413 63235. Αντίτυπα των τευχών της αναλυτικής διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου  www.rhodes.gr στην ενότητα διαγωνισμοί προκηρύξεις.

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον Δήμο.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Τηλέμαχος Ι. Καμπούρης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *