Το τερμάτισαν οι Τούρκοι με την επίσκεψη της Κατερίνας Σακελλαροπούλου στο Αγαθονήσι

Εθνικιστικό παραλήρημα από τον τουρκικό Τύπο αναφορικά με την επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας, Αικατερίνης Σακελλαροπούλου στο Αγαθονήσι, το πρωί της Δευτέρας.

Σε μια συντονισμένη επίθεση, μια σειρά από τουρκικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για πρόκληση από την Ελληνίδα Πρόεδρο, η οποία σύμφωνα με τα δημοσιεύματα επισκέφτηκε τουρκικό έδαφος, καθώς το νησί βρίσκεται «υπό ελληνική κατοχή». Συγκεκριμένα, η Γενί Σαφάκ, υποστηρίζει πως το Αγαθονήσι ανήκει στην περιφέρεια Αϊδινίου της Τουρκίας, σημειώνοντας πως «η Ελλάδα έβαλε την υπογραφή της σε μια νέα πρόκληση στο Αιγαίο».

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι πως το τουρκικό δημοσίευμα αναφέρεται στη Συνθήκη της Λωζάνης, αλλά και του Παρισιού με τις οποίες διευθετήθηκαν εδαφικές διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και αναγνωρίζει πως με βάση αυτές, το Αγαθονήσι βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας της Τουρκίας. Παρόλα αυτά, στο δημοσίευμα γίνεται λόγος για ελληνική «κατοχή» από την πλευρά της Ελλάδας που τα τελευταία χρόνια, όπως σημειώνεται, έχει αναπτύξει εκατοντάδες στρατιώτες στο νησί.

Το αφήγημα της ελληνικής κατοχής στο νησί αναπαράγουν επίσης η Daily Sabbah, το πρακτορείο ειδήσεων DHA και άλλα τουρκικά μέσα που υποστηρίζουν μάλιστα πως η εν λόγω παράνομη κατοχή τουρκικού εδάφους λαμβάνει χώρα στο Αγαθονήσι τα τελευταία 16 χρόνια.

Αικατερίνη Σακελλαροπούλου: Η Ελλάδα δεν είναι διατεθειμένη να απεμπολήσει κυριαρχικά της δικαιώματα

Νωρίτερα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, μιλώντας από το Αγαθονήσι, αναφέρθηκε στις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία, τονίζοντας πως η χώρα μας επιζητά την καλή γειτονία. «Δεν είναι διατεθειμένη όμως να απεμπολήσει κυριαρχικά της δικαιώματα ή να αποδεχθεί αμφισβητήσεις εθνικών εδαφών. Η διασφάλιση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής μας στρατηγικής», υπογράμμισε η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου.

Η συστηματική αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στο Αγαθονήσι

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία εγείρει ζητήματα κυριαρχίας στο Αγαθονήσι, συντηρώντας έτσι μια προκλητική στάση αμφισβήτησης των συνόρων και «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο. Το 2017, ο τότε υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας, Ομέρ Τσελίκ, δήλωνε πως «το Αγαθονήσι ανήκει στην Τουρκία. Είναι τουρκική γη».

Αντίστοιχα, τον Οκτώβρη του 2018, κατά την επίσκεψη στο Αγαθονήσι του Σταύρου Θεοδωράκη, τουρκικά δημοσιεύματα επανέλαβαν την ίδια ρητορική, αναφέροντας πως ο τότε επικεφαλής του κοινοβουλευτικού κόμματος του Ποταμιού παραβίασε τα σύνορα και βρέθηκε στο Αγαθονήσι, που κατά το δημοσίευμα, αποτελεί τουρκικό έδαφος.

Πηγή: iefimerida.gr

 

Ç Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò Êáôåñßíá Óáêåëëáñïðïýëïõ åðéóêÝöèçêå ôï ÁãáèïíÞóé, üðïõ
ôçí õðïäÝ÷ôçêáí ï ðåñéöåñåéÜñ÷çò Íïôßïõ Áéãáßïõ Ãéþñãïò ×áôæçìÜñêïò êáé ï äÞìáñ÷ïò
ÅõÜããåëïò Êüôôïñïò. Ç êõñßá Óáêåëëáñïðïýëïõ îåêßíçóå ôçí åðßóêåøÞ ôçò áðü ôï öõëÜêéï
ôïõ íçóéïý, üðïõ óõíïìßëçóå êáé åíçìåñþèçêå áðü ôïí åðéêåöáëÞò ôçò öñïõñÜò.
Ïëïêëçñþíïíôáò ôçí åðßóêåøÞ ôçò óôï öõëÜêéï, Ýãñáøå ôá åîÞò óôï Âéâëßï åðéóêåðôþí:
«Íéþèù ôéìÞ êáé õðåñçöÜíåéá ðïõ âñßóêïìáé óÞìåñá óôï Åðéôçñçôéêü ÖõëÜêéï ôïõ
Áãáèïíçóßïõ. ¸íá ìåãÜëï åõ÷áñéóôþ óôïõò öñïõñïýò ôùí óõíüñùí ìáò. Ôïõò ìá÷çôÝò ôçò
ðñþôçò ãñáììÞò ðïõ ìå áðïöáóéóôéêüôçôá, øõ÷ñáéìßá, áõôáðÜñíçóç êáé õøçëü öñüíçìá
õðåñáóðßæïíôáé ôçí åèíéêÞ ìáò áêåñáéüôçôá êáé ôá êõñéáñ÷éêÜ ìáò äéêáéþìáôá, ÷ùñßò íá
ðôïïýíôáé áðü ðñïêëÞóåéò êáé áðåéëÝò. ×Üñç óå óáò, êáèþò êáé óôï óýíïëï ôùí Åíüðëùí
ÄõíÜìåùí, ïé ¸ëëçíåò, üðïõ êáé áí âñßóêïíôáé, ìðïñïýí íá áéóèÜíïíôáé áóöáëåßò êáé óßãïõñïé
üôé ç ÷þñá ìáò åßíáé êáé èá ðáñáìåßíåé ðõëþíáò åéñÞíçò êáé óôáèåñüôçôáò óôçí åõñýôåñç
ðåñéï÷Þ»
Óôç óõíÝ÷åéá ç êõñßá Óáêåëëáñïðïýëïõ ìåôÝâç óôï ó÷ïëåßï üðïõ óõíáíôÞèçêå ìå ôïõò åííÝá
ìáèçôÝò ðïõ öïéôïýí åêåß êáé óõæÞôçóå ìå ôïõò åêðáéäåõôéêïýò ó÷åôéêÜ ìå ôéò îå÷ùñéóôÝò
ðñïêëÞóåéò ôïõ ó÷ïëéêïý âßïõ óôï áêñéôéêü íçóß.
Ç Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò áíáêçñý÷èçêå åðßôéìç äçìüôçò Áãáèïíçóßïõ, ðáñïõóßá ôïõ
äçìïôéêïý óõìâïõëßïõ, ôïõ ðåñéöåñåéÜñ÷ç Íïôßïõ Áéãáßïõ, ôïõ Êáèçãïýìåíïõ ÐÜôìïõ
Áñ÷éìáíäñßôç ôïõ Ïéêïõìåíéêïý Èñüíïõ ê.Êýñéëëïõ êáé ôïõ ðáôÝñá Ãåþñãéïõ ÊÜíäñïõ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Read previous post:
Πρόεδρος της Δημοκρατίας: Υπάρχουν Έλληνες αποφασισμένοι να διατηρήσουν την ταυτότητά τους

«Σε τούτη την ακριτική γωνιά, υπάρχουν Έλληνες αποφασισμένοι να διατηρήσουν μια πολιτιστική ταυτότητα βασισμένη στη διαχρονικότητα και την αυθεντικότητα, μια

Close