ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου σας γνωστοποιεί ότι ικανοποιήθηκε το αίτημα της ΕΣΕΕ για
παράταση των προθεσμιών γνωστοποίησης των πραγματικών δικαιούχων των νομικών
προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4557/2018 και της Υπουργικής Απόφασης 67343 ΕΞ
2019/19-6-2019, στον σχετικό ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
(ΓΓΠΣ):
https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/epiheiriseis/mitroo-pragmatikon-dikaioyhon.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, δίνεται
παράταση στα νομικά πρόσωπα της απόφασης 67343 ΕΞ 2019/19-6-2019 ως εξής:
• Ομάδα Α΄ έως 25 Νοεμβρίου 2019
• Ομάδα Β’ έως 28 Νοεμβρίου 2019
• Ομάδα Γ΄ έως 12 Δεκεμβρίου 2019
Η Ομάδα Α΄ περιλαμβάνει ειδικής φύσεως κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα όπως δικηγορικές
εταιρείες, ναυτικές εταιρείες, συμπλοιοκτησίες κλπ.
Η Ομάδα Β΄ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις δημοτικές
εταιρείες, τους αστικούς και αγροτικούς συνεταιρισμούς, τα ιδρύματα, τους συλλόγους και τα
σωματεία πάσης φύσεως.
Η Ομάδα Γ΄ περιλαμβάνει τις εταιρείες, κεφαλαιουχικές και μη (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ κλπ.)
Υπενθυμίζεται ότι πραγματικός δικαιούχος (beneficial owner) θεωρείται κάθε φυσικό
πρόσωπο στο οποίο πραγματικά ανήκει ή το οποίο ελέγχει πραγματικά μία εταιρική οντότητα ή για
λογαριασμό του οποίου διεξάγονται συναλλαγές ή δραστηριότητες μιας εταιρείας. Η έννοια του
πραγματικού δικαιούχου αντιδιαστέλλεται και ξεχωρίζει από την έννοια του νόμιμου κυρίου (legal
owner) της νομικής οντότητας, ο οποίος δηλώνεται ως μέτοχος ασκών τον έλεγχο του νομικού
προσώπου/οντότητας.
Η συμμόρφωση εντός των ανωτέρων προθεσμιών είναι υποχρεωτική και επιβάλλεται να
επιδείξετε ιδιαίτερη προσοχή στην διεκπεραίωση της υποχρέωσής σας αυτής, δεδομένου ότι, η μη
συμμόρφωση συνεπάγεται αφενός την στέρηση φορολογικής ενημερότητας και αφετέρου την
επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται.
Εκ του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου

Απάντηση

Read previous post:
«Διάκριση μαθήτριας των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» στον διαγωνισμό «ΑΦΙΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ»

Η Διεθνής Οργάνωση Λεσχών “Lions” από το 1988 καθιέρωσε και υποστηρίζει τον Παγκόσμιο Διαγωνισμό «ΑΦΙΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ». Τοπικές λέσχες

Close