Ένα ακόμα δημοτικό συμβούλιο την 26η  Ιουλίου ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 13.00

Την    26η   ΙΟΥΛΙΟΥ 2019,  ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 13.00 καλείστε να προσέλθετε στην  12η Τακτική  Συνεδρίαση  του Σώματος , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 5 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 του Ν.4257/2014,  67 του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010), όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ.5 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) ,  του άρθρου 95 και 96 παρ. 2 & 3 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 7 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 29η Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00. Αν και πάλι το Σώμα δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη απαρτία η τρίτη Συνεδρίαση με μειωμένη απαρτία θα πραγματοποιηθεί την 29η ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00.

 

Η Συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

Ενημέρωση από τον κ.Δήμαρχο, τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.

 

  1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 (Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου)

1.1.Έγκριση  αναμόρφωσης προϋπολογισμού  Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2019

1.2. Έγκριση της υπ΄αριθ. 272/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Σύνταξη έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου οικ.έτους 2019.

 

  1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ και Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ

(Εισηγητές: Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος κ. Ε. Χατζηϊωάννου)

2.1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.  του έργου: «Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων πόλεως Ρόδου» αρ.πρωτ. 16/36212/2019.

2.2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.  και 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων εκτός πόλεως Ρόδου» αρ.πρωτ. 16/38204/2019

2.3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του εργασιών του έργου: «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου»  αρ.πρωτ. 16/36117/2019.

2.4. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Δίκτυο δημοτικού φωτισμού Κατταβιάς» ανάδοχος «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» αρ.πρωτ. 16/37389/2019.

2.5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου της πόλεως Ρόδου»  αρ.πρωτ. 16/37166/2019.

2.6. Έγκριση  Πρωτοκόλλου τμηματικής οριστικής παραλαβής της : Παροχής Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου στο έργο: Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ρόδου αρ.πρωτ. 16/37705/2019

2.7. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Αφάντου για το έτος 2018» αρ.πρωτ. 16/37468/2019.

2.8. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ν.Ρόδου-Λίνδου» για το έτος 2018  αρ.πρωτ. 16/37473/2019.

2.9.  Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Αρχαγγέλου» για το έτος 2018 αρ.πρωτ. 16/37471/2019.

2.10.  Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Καλλιθέας» για το έτος 2018 αρ.πρωτ. 16/37465/2019.

2.11. Έγκριση Πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής της «Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Ατταβύρου-Καμείρου» για το έτος 2018 αρ.πρωτ. 16/37464/2019.

2.12.  Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Πεταλούδων» για το έτος 2018 αρ.πρωτ. 16/37462/2019.

2.13. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Βελτίωση τμήματος δρόμου στην περιοχή κοκκινόχωμα Δ.Κ. Αρχαγγέλου» αρ.πρωτ.16/37589/2019

2.14. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Ιαλυσού» για το έτος 2018 αρ.πρωτ. 16/37460/2019

2.15. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Ρόδου» για το έτος 2018 αρ.πρωτ. 16/37417/2019

2.16. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου (Υπόλοιπα έργα στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου)» Ανάδοχος Τεχνική Εταιρεία «Λεριάς Ιωάννης & Σια Ε.Ε.» αρ.πρωτ. 16/36048/2019.

2.17. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση και διαμόρφωση του χώρου ρίψεων στο αθλητικό κέντρο ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» αρ.πρωτ. 16/36197/2019.

2.18. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διευθέτηση ρέματος «Ρένη» Φαληρακίου αρ.πρωτ, 16/35893/2019

2.19. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης από ΔΕΗ για το έργο «Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ.Κατταβιάς» αρ.πρωτ. 16/38261/2019.

       2.20. Λήψη απόφασης επείγοντος θέματος για τη συνέχιση των εργασιών του έργου «Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τ.Κ. Σορωνής», έργου χρηματοδοτούμενου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

  1. Λήψη Απόφασης για αποδοχή της αίτησης ανάκλησης, της αίτησης Διάλυσης της Σύμβασης του Αναδόχου «ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. – ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε.»
  2. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και Δημοτικής Βιβλιοθήκης τ.κ. Σορωνής» αρ.πρωτ. 16/38437/2019

2.21. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στη Δ.Ε. Ατταβύρου» αρ.πρωτ. 16/38861/2019.

2.22. Έγκριση Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας δύο δικύκλων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Δ.Ε. Ρόδου αρ.πρωτ. 16/38854/2019.

2.23. Έγκριση Επιτροπών Παραλαβής, ηλεκτρολογικών υλικών έτους 2019 του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 16/38857/2019.

2.24.Την Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης παράτασης των εργασιών του έργου «Εργασίες αποκατάστασης οδών πρόσβασης σε κυβοτοειδείς οχετούς στη Δ.Ε. Καλλιθέας» αρ.πρωτ. 16/38909/2019

2.25.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Ε. Αφάντου» αναδόχου «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.» αρ.πρωτ. 16/38875/2019.

2.26. Έγκριση και παραλαβή του 1ου σταδίου της μελέτης (Οριστική Μελέτη): «Μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή νέου κυττάρου στο Χ.Υ.Τ.Α. Ρόδου»

2.27. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. Καλλιθέας» αρ.πρωτ.16/39046/2019

2.28. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. Λινδίων και Δ.Ε. Ν.Ρόδου» αρ.πρωτ.16/39040/2019

2.29.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση αποκατάστασης κτιρίου ΒΑΚΟΥΦ στην πλατεία Κουντουριώτη» Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/36669/2019.

2.30. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκαταστάσεις στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρα-Α΄φάση» αρ.πρωτ. 2/36661/2019.

2.31. Παράταση προθεσμίας εργασιών της σύμβασης παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του οπτικοακουστικού θεάματος στο  δημοτικό ανθόκηπο πλατείας Ρίμινι Ρόδου αρ.πρωτ2/39044/2019`.

 

  1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα.Α.Ζωάννου)

3.1. Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 – 2020 για την υλοποίηση του προγράμματος «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά»  αρ.πρωτ. 14/36097/2019.

3.2.  Αποδοχή χρηματοδοτήσεων αρ.πρωτ. 14/36319/2019.

3.3. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων στο πλαίσιο ανταλλαγών επισκέψεων μεταξύ των εταίρων της πράξης “SNAPSHOTS FROM THE BORDERS”που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Προώθησης της Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης και της Ευαισθητοποίησης στην Ευρώπη (DEAR Programme) αρ.πρωτ. 14/38859/2019.

 

 

  1. ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Δ.Ο.Π.) και Θέματα ΑΜΚΕ

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠ κ. Σ.Πετράκης)

4.1. Έγκριση της υπ΄αριθ.53/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ΔΟΠ που αφορά «Αναμόρφωση τρέχοντος προϋπολογισμού για έκτακτους λόγους»

4.2. Έγκριση σύναψης 2ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και ΑΜΚΕ από τη λήξη της έως 30-6-2022 για τη συνέχιση υλοποίηση της Πράξης «ΚΗΦΗ Αγ.Αποστόλων Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 5001933 ΣΤΟ ε.π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» αρ.πρωτ. 2/37557/2019.

 

  1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα.Φ.Κρεμαστινού)

5.1. Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Λειτουργική Ενοποίηση της  υφιστάμενης ξεν. Μονάδας με διακριτικό τίτλο “Holiday Village Rhodes” 5*/284 κλινών  και της υφιστάμενης ξεν. Μονάδας “Holiday Village Park” 5*/344 κλινών, σε μια ξεν. Μονάδα με διακριτικό τίτλο “Holiday Village Rhodes” συνολικής δυναμικότητας 628 κλινών 5* αστέρων, στην περιοχή «ΚΟΛΥΜΠΙΑ», της Δ.Κ. Αφάντου, της Δ.Ε Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΕΥ ΑΕ» αρ.πρωτ. 18/35228/2019.

5.2. Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Ανανέωση χρονικής ισχύος και Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 815/04-07-2005 ΑΕΠΟ ΓΓ ΠΝΑ, της Υφιστάμενης Ξενοδοχειακής  μονάδας  με διακριτικό τίτλο «ESPEROS VILLAGE» κατηγορίας 5 αστέρων 5* επί της ενοποιημένης Κ.Μ. 474Α Γαιών Κοσκινού (εμβαδού 78.484,00 τ.μ) στην περιοχή «Φαληράκι», της Δ.Κ. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου φερόμενης  ιδιοκτησίας “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΑ ΑΕ”, ως προς την αύξηση της τελικής δυναμικότητας από 418 σε 600 κλίνες»  αρ.πρωτ. 18/35230/2019.

 

  1. ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΔΑ

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΡΟΔΑ κ.Δ.Παρασκευάς)

6.1. Έγκριση της υπ΄αριθ.49/2019 απόφασης διοικητικού συμβουλίου, που αφορά «Ισολογισμό χρήσης έτους 2018 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΡΟΔΑ»

 

7.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

(Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. κ.Γ.Κακούλης)

7.1. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων αρ.πρωτ. οικ.2829/2019

 

  1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γ.Πόκκιας)

8.1 Χορήγηση αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της

εμποροπανήγυρης της Αγίας Μαρκέλλας ΔΚ Παστίδας έτους 2019 αρ.πρωτ. 5/35684/2019

8.2. Χορήγηση αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της

εμποροπανήγυρης της Αγίας Μαρίνας  ΔΚ Παραδεισίου έτους 2019 αρ.πρωτ. 5/34518/2019

8.3. Χορήγηση αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της εμποροπανήγυρης του Αγίου Σίλα έτους 2019 αρ.πρωτ.10/38272/2019

 

  1. ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΡΜ Α.Ε

(Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Γ.Κακούλης)

9.1. Λήψη απόφασης για την εκταμίευση της 1ης δόσης του Ιδρυτικού Μετοχικού Κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ρόδου” με δ.τ. “ΡΟΔΟΣ 2021” , η οποία βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης , κατά τα οριζόμενα στο υπ’αριθμό πρωτοκόλλου 14412/ 04/02/2019  έγγραφο του προϊσταμένου του τμήματος εταιρικού δικαίου και ΓΕΜΗ της διεύθυνσης εταιρειών της γενικής διεύθυνσης αγοράς της γενικής γραμματείας εμπορίου και καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Read previous post:
Το ζήτημα της επαναλειτουργίας της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ αντικείμενο της συνάντησης της Περιφερειακής Αρχής

Συνάντηση με τον πρόεδρο των εργαζομένων της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ, Νίκο Ρεσβάνη είχε σήμερα ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και οι

Close